Antonimų žodyno sutrumpinimai

A – Auszra. Laikrasztis iszleidžiamas Lietuvos milėtoju. Tilžėje 1883–1886.

a. – aukštaičių.

Ad – Adùtiškis, Švenčionių r.

Adm – Adomỹnė, Kupiškio r.

Aist – Jonas Aistis (Kossu-Aleksandravičius), jo raštai.

Akm – Akmẽnė.

Al – Alytùs.

Alk – Alksnė́nai, Vilkaviškio r.

Aln – Alantà (Aluntà), Molėtų r.

Als – Alsė́džiai, Plungės r.

Alv – Ãlovė, Alytaus r.

Alvt – Alvi̇̀tas, Vilkaviškio r.

Alz – Alizavà, Kupiškio r.

An – Anykščiai̇̃.

anat. – anatomijos terminas.

Anč – Añčiškis, Panevėžio r.

Andr – Pulgis Andriušis, jo raštai.

Ant – Antãlieptė, Zarasų r.

Antr – Añturkė (Iñturkė), Molėtų r.

Antš – Antašavà, Kupiškio r.

Antz – Antãzavė, Zarasų r.

Ap – Juozas Aputis, jo raštai.

Aps – Ãpsas, Breslaujos r., Vitebsko sritis, Baltarusija.

Ar – Ariógala, Raseinių r.

archit. – architektūros terminas.

Arm – Armõniškės, Varanavo r., Gardino sritis, Baltarusija.

astr. – astronomijos terminas.

Asv – Asavà, Varanavo r., Gardino sritis, Baltarusija.

Ašb – Antanas Kriščiukaitis – Aišbė, jo raštai.

Ašm – Ašmenà, Gardino sritis, Baltarusija.

Auk – Aukštãdvaris (Aukštadvarỹs), Trakų r.

Avl – Aviliai̇̃, Zarasų r.

Aviž – Petras Avižonis, jo medicinos raštai.

Avyž – Jonas Avyžius, jo raštai.

Azr – Aziẽrkai, Gardino r. ir sritis, Baltarusija.

b. – bendroji giminė

B – Jokūbas Brodovskis, jo rankraštinis XVIII amž. pradžios žodynas.

Balč – Juozas Balčikonis, jo raštai ir vertimas.

Balt – Juozas Baltušis, jo raštai.

Bran – Antanas Baranauskas, jo raštai.

bažn. – bažnytinis terminas.

Bb – Bãbtai, Kauno r.

Bdr – Budriai̇̃, Kretingos r.

Bil – Jonas Biliūnas, jo raštai.

Bink – Kazys Binkis, jo raštai.

biol. – biologijos terminas.

Bit – Samuelis Bitneris, Naujojo Testamento vertimas.

Blnk – Bálninkai, Molėtų r.

Blv – Jonas Balvočius-Gerutis, jo raštai.

Bn – Benekáinys, Varanavo r., Gardino sritis, Baltarusija.

Bor – Kazys Boruta, jo raštai.

bot. – botanikos terminas.

Br – Barzdai̇̃, Šakių r.

Braz – Bernardas Brazdžionis, jo raštai.

Brb – Balbiẽriškis (Barbiẽriškis), Prienų r.

Brd – Kazys Bradūnas, jo raštai.

Bret – Jonas Bretkūnas, jo raštai ir Švento rašto vertimas.

Brs – Barstýčiai, Skuodo r.

Brsl – Breslaujà (Braslavas), Vitebsko sritis, Baltarusija.

brš – bažnytiniai raštai.

Brš – Bi̇̀rštonas, Prienų r.

Brt – Bar̃tninkai, Vilkaviškio r.

Brž – Bi̇̀ržai.

Bržr – Béržoras, Plungės r.

Bs – Jonas Basanavičius, jo raštai, surinktos ir išleistos pasakos, dainos.

Bsg – Baisógala, Radviliškio r.

Bt – Batakiai̇̃, Tauragės r.

Btg – Betýgala, Raseinių r.

Btrm – Butrimónys, Šalčininkų r.

Bub – Vytautas Bubnys, jo raštai.

Būg – Kazimieras Būga, jo raštai.

C – Clavis Germanico-Lithvana. XVII amž. rankraštinis žodynas.

Chil – Samuelis Boguclavas Chilinskis, jo Švento Rašto vertimas.

Cin – Vytautas Cinauskas, jo raštai.

Cinz – Eduardas Cinzas, jo raštai.

Ck – Ceikiniai̇̃, Ignalinos r.

comp. – gradus comparativus, aukštesnysis laipsnis.

Cvir – Petras Cvirka, jo raštai.

Č – Čedasai̇̃, Rokiškio r.

Čapk – Miroslavas Čapkauskas, jo raštai.

Čiurl – Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė, jos raštai.

Čk – Čẽkiškė, Kauno r.

ČrP – Čiòrna Pãdina, Saratovo sritis, Rusija.

d. – dainos žodis, posakis ar sakinys.

Damb – Adomas Jakštas (Aleksandras Dambrauskas), jo raštai.

Dauk – Simonas Daukantas, jo raštai.

Dbč – Dubi̇̀čiai, Varėnos r.

Dbg – Dubingiai̇̃, Molėtų r.

Dbk – Debei̇̃kiai, Anykščių r.

Dg – Daũgai, Alytaus r.

Dgč – Degùčiai, Zarasų r.

Dgl – Daũgiliai, Utenos r.

Dglš – Daugėli̇̀škis, Ignalinos r.

Dgp – Daũgpilio artimoji apylinkė, Latvija.

Dj – Daujė́nai, Pasvalio r.

Dk – Mikalojus Daukša, jo raštai ar vertimai.

Dkk – Duõkiškis, Rokiškio r.

Dkš – Daukšiai̇̃, Marijampolės r.

Dkšt – Dū́kštas, Ignalinos r.

Dl – Déltuva, Ukmergės r.

Donel – Kristijonas Donelaitis, jo raštai.

Dov – Dovilai̇̃, Klaipėdos r.

Dovyd – Liudas Dovydėnas, jo raštai.

Dr – Darbė́nai, Kretingos r.

Drsk – Drùskininkai.

Ds – Dùsetos, Zarasų r.

Dsm – Dùsmenys, Trakų r.

Dsn – Dysnà, Ignalinos r.

Dt – Dotnuvà, Kėdainių r.

DūnŽ – Vytautas Vitkauskas. Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodynas. Vilnius 1976.

Dv – Dievẽniškės, Šalčininkų r.

Dvd – Jonas Dovydaitis, jo raštai.

DŽ – Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius 1954 m. DŽ1 –  (II leid. 1972 m.), DŽ2 – III leid. 1993), DŽ3 – IV leid. (2000).

E – Jurgis Elisonas, jo raštai.

Eig – Eigir̃džiai, Telšių r.

Eiš – Ei̇̃šiškės, Šalčininkų r.

ekon. – ekonomikos terminas.

emph. – emphaticum, įvardžiuotinis.

End – Endriejãvas, Klaipėdos r.

Ėr – Ė́riškiai, Panevėžio r.

Erž – Er̃žvilkas, Jurbarko r.

etnogr. – etnografijos terminas.

fil. – filosofijos terminas.

fin. – finansų terminas.

fiz. – fizikos terminas.

fiziol. – fiziologijos terminas.

flk. – folkloras.

fot. – fotografijos terminas.

Gd – Gadūnãvas, Telšių r.

Gdr – Giedrai̇̃čiai, Molėtų r.

Gdž – Gudžiū́nai, Kėdainių r.

geogr. – geografijos terminas.

geol. – geologijos terminas.

geom. – geometrijos terminas.

Gg – Geguži̇̀nė, Kaišiadorių r.

Ggr – Gegrė́nai, Plungės r.

Gl – Gel̃gaudiškis, Šakių r.

Glv – Gélvonai, Širvintų r.

Gmž – Silvestras Gimžauskas, jo raštai.

Gr – Gaũrė, Tauragės r.

gram. – gramatikos terminas.

Gran – Romualdas Granauskas, jo raštai.

Graž – Graži̇̀škiai, Vilkaviškio r.

Grd – Gir̃diškė, Šilalės r.

Grdm – Gar̃damas, Šilutės r.

Grg – Gargždai̇̃, Klaipėdos r.

Gric – Augustinas Gricius, jo raštai.

Grk – Gir̃kalnis, Raseinių r.

Grl – Garliavà, Kauno r.

Grm – Algirdas Julius Greimas, jo raštai.

Grš – Gri̇̀škabūdis, Šakių r.

Gršl – Grū̃šlaukis, Kretingos r.

Gruš – Juozas Grušas, jo raštai.

Grv – Gervė́čiai, Astravo r., Gardino sritis, Baltarusija.

Grz – Gruzdžiai̇̃, Šiaulių r.

Grž – Grū́žiai, Pasvalio r.

Gs – Geistarai̇̃ (Didvyžiai̇̃), Vilkaviškio r.

Gsč – Gasčiū́nai, Joniškio r.

Gut – Leonardas Gutauskas, jo raštai.

Gž – Gižai̇̃, Vilkaviškio r.

I – Laurynas Ivinskis, jo raštai.

Ig – Igliáuka, Marijampolės r.

Ign – Ignalinà.

Yl – Ylakiai̇̃, Skuodo r.

Ilg – Ilguvà, Šakių r.

Imb – Im̃bradas, Zarasų r.

ind. – indecinabile, nelinksniuojamas.

istor. – istorinis, priklausantis istorijos mokslo sričiai.

Ivan – Tadas Ivanauskas, jo raštai.

J – Antanas Juška, jo žodynas ir raštai.

Jabl – Jonas Jablonskis, jo raštai, vertimai.

Jan – Julius Janonis, jo raštai.

Janul – Augustinas Janulaitis, jo raštai.

Jd – Juodáičiai, Jurbarko r.

JD – Antanas Juška, jo surinktos ir išleistos dainos.

Jdp – Júodupė, Rokiškio r.

Jdr – Judrė́nai, Klaipėdos r.

Jn – Kazimieras Jaunius, jo raštai.

Jnš – Jõniškis.

Jnšk – Joniškė̃lis, Pasvalio r.

JnšM – Jõniškis, Molėtų r.

Jrb – Jùrbarkas.

Jrg – Kleofas Jurgelionis, Mįslių knyga

Jrk – Kristupas Jurkšaitis, jo raštai

Jsv – Jósvainiai, Kėdainių r.

juok. – juokaujamai, juokais.

JV – Lietùviškos svotbinės dájnos, užrašýtos par Antáną Juškévičę ir išspáudintos par Jóną Juškévičę. Petropýlė ... 1883.

Jz – Jiẽznas, Prienų r.

Jž – Jūžintai̇̃, Rokiškio r.

K – Frydrichas Kuršaitis, jo žodynai.

Kair – Kairiai̇̃, Šiaulių r.

Kal – Kalnãlis, Kretingos r.

kar. – karinis terminas.

Kar – Vytautas Karalius, jo raštai.

Katil – Marius Katiliškis, jo raštai.

Katk – Mikalojus Katkus, jo raštai.

Kb – Kabẽliai, Varėnos r.

Kbr – Kybártai, Vilkaviškio r.

Kč – Kučiū́nai, Lazdijų r.

Kdl – Kiduliai̇̃, Šakių r.

Kdn – Kėdáiniai.

Ker – Kernavė̃, Širvintų r.

Ket – Robertas Keturakis, jo raštai.

Kin –Kintai̇̃, Šilutės r.

Kkl – Kiaukliai̇̃, Širvintų r.

Kl – Kuliai̇̃, Plungės r.

Klk – Klýkoliai, Akmenės r.

Klm – Kel̃mė.

Kln – Kalnùjai, Raseinių r.

Klov – Klóvainiai, Pakruojo r.

Klp – Klai̇̃pėda.

KlpD – Klaipėdiškių dainos. Surinko Jonas Pakalniškis. Išleido A. Bruožis. Vilinius 1908.

Kls – Kalesniñkai, Šalčininkų r.

Klt – Kal̃tanėnai, Švenčionių r.

Kltn – Kal̃tinėnai, Šilalės r.

Klv – Vilius Kalvaitis, jo raštai.

Klvr – Kalvarijà, Marijampolės r.

KlvrŽ – Žemai̇̃čių, Kalvarijà, Plungės r.

Km – Kamajai̇̃, Rokiškio r.

Kn – Kauno artimoji apylinkė.

Knv – Kaniavà, Varėnos r.

Kos – Litvanica czyli Wiadomoúái o Litwie zebrane przez... Ambrożego Kossarzewskiego.

Kp – Kùpiškis.

Kpč – Kãpčiamiestis, Lazdijų r.

Kpr – Kuprẽliškis, Biržų raj.

Kr – Krãslava (Latvija), jos artimoji apylinkė.

Krč – Krinči̇̀nas, Pasvalio r.

Krd – Kirdei̇̃kiai, Utenos r.

Krg – Kretingãlė, Klaipėdos r.

Kri – Kriukai̇̃, Joniškio r.

Krišč – Jonas Krikščiūnas, jo raštai.

Krk – Krãkės, Kėdainių r.

Krkl – Karklė́nai, Kelmės r.

Krkn – Krekenavà, Panevėžio r.

Krm – Karmė́lava, Kauno r.

Krn – Krúonis, Kaišiadorių r.

Krns – Kriaũnos, Rokiškio r.

Krok – Krókialaukis, Alytaus r.

Krp – Kruopiai̇̃, Akmenės r.

Krs – Kar̃sakiškis, Panevėžio r.

Krsn – Krosnà, Lazdijų r.

Krš – Kuršė́nai, Šiaulių r.

Krt – Kar̃tena, Kretingos r.

Krtn – Kretingà.

Krtv – Kùrtuvėnai, Šiaulių r.

Krv – Vincas Krėvė-Mickevičius, jo raštai.

KrvP – Vincas Krėvė-Mickevičius, jo surinktos ir išleistos patarlės ir priežodžiai (su vietovės nuoroda).

Krž – Krãžiai, Kelmės r.

Kš – Kaišiadórys.

Kt – Ketùrvalakiai, Vilkaviškio r.

Ktč – Katýčiai, Šilutės r.

Ktk – Kùktiškės, Utenos r.

Kudir – Vincas Kudirka, jo raštai.

Kur – Kurkliai̇̃, Anykščių r.

Kv – Kvė́darna, Šilalės r.

Kvr – Kavárskas, Anykščių r.

KzR – Kazlų̃ Rūdà (Kazlai̇̃), Marijampolės r.

Kzt – Kazi̇̀tiškis, Ignalinos r.

Laš – Vladas Lašas, jo raštai.

Lb – Labanõras, Švenčionių r.

Lbv – Liubãvas, Marijampolės r.

Lc – Leskuvà, Mažeikių r.

Ldk – Lyduõkiai, Ukmergės r.

Ldvn – Liudvinãvas, Marijampolės r.

Lel – Leliū́nai, Utenos r.

Lg – Lýgumai, Pakruojo r.

lingv. – lingvistikos terminas.

lit. – literatūros terminas.

Lk – Luõkė, Telšių r.

Lkč – Lekė́čiai, Šakių r.

Lkm – Liñkmenys, Ignalinos r.

Lks – Laũko Sodà (Laũksodis), Telšių r.

Lkš – Lukšiai̇̃, Šakių r.

Lkv – Laukuvà, Šilalės r.

Lkž – Laũkžemis, Kretingos r.

Ll – Lioliai̇̃, Kelmės r.

LMD – Buv. Lietuvių mokslo draugijos archyvo rankraščiai.

Lnk – Lenki̇̀mai, Skuodo r.

Lnkl – Lenkẽliškiai, Vilkaviškio r.

Lnkv – Linkuvà, Pakruojo r.

log. – logikos terminas.

Lp – Léipalingis, Lazdijų r.

Lpl – Li̇́eplaukė, Telšių r.

Lš – Liškiavà, Varėnos r.

Lt – Litvi̇̀nka, Minsko sritis, Baltarusija.

LTR – Lietuvių tautosakos rankraštynas. (Jeigu yra su vietovės nuoroda).

Lz – Laz(d)ū́nai, Yvijos r., Gardino sritis, Baltarusija.

Lzd – Lazdi̇̀jai.

LzP – Lazdynų Pelėda (Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė), jų raštai.

Lž – Lai̇̃žuva, Mažeikių r.

M – Mykolas Miežinis, jo raštai.

Mac – Antanas Maceina, jo raštai.

Mač – Jonas Mačiulis, jo raštai.

Mač-Kėk – Jonas Mačys-Kėkštas, jo raštai.

Mair – Maironis (Jonas Mačiulis), jo raštai.

malon. – malonybinis.

Marc – Jonas Marcinkevičius, jo raštai.

Marcin – Justinas Marcinkevičius, jo raštai.

Mart – Marcelijus Martinaitis, jo raštai.

Mast – Stasys Mastauskis, jo raštai.

mat. – matematikos terminas.

Mčr – Vytautas Mačernis, jo raštai.

med. – medicinos terminas.

menk. – menkinamasis, menkinamai.

Miež – Eduardas Mieželaitis, jo raštai.

Mik – Jonas Mikelinskas, jo raštai.

Myk-Put – Vincas Mykolaitis-Putinas, jo raštai.

Mišk – Antanas Miškinis, jo raštai.

Ml – Mielagė́nai, Ignalinos r.

Mlk – Málkava, Mstislavo r., Mogiliovo sritis, Baltarusija.

Mlt – Molė́tai.

Mont – Vytautas Montvila, jo raštai.

Mork – Jokūbas Morkūnas, jo raštai (postilė).

Mrc – Marcinkónys, Varėnos r.

Mrj – Marijámpolė.

Mrk – Merki̇̀nė, Varėnos r.

Mrp – Marijámpolis, Vilniaus r.

Mrs – Miroslãvas, Alytaus r.

Ms – Mósėdis, Skuodo r.

Mš – Pranas Mašiotas, jo raštai ir vertimai.

Mšk – Meškùičiai, Šiaulių r.

Mtl – Meteliai̇̃, Lazdijų r.

muz. – muzikos terminas.

Mž – Martynas Mažvydas, jo raštai.

MŽ – Kristijonas Gotlibas Milkė, jo žodynai.

Mžk – Mažei̇̃kiai.

Mžš – Mi̇́ežiškiai, Panevėžio r.

N – Georgas Heinrichas Ferdinandas Neselmanas, jo žodynas ir dainų rinkinys.

Nč – Nočià, Varanavo r., Gardino sritis, Baltarusija.

Nd – Nidà, Neringos miestas.

Ndz – Nedi̇̀ngė (Nedzi̇̀ngė), Varėnos r.

NdŽ – Lietuvių rašomosios kalbos žodynas. Lietuviškai-vokiška dalis. I–V tm. Sudarė M. Niedermann'as, A. Senn'as, F. Brender'is ir A. Salys, Heidelberg 1932–1968.

Nėr – Salomėja Nėris (Bačinskaitė–Bučienė), jos raštai.

Niem – Litauische Volkslieder aus dem handschriftlichen Nachlass Prof. J. J. Mikkolas. Übersetzt und herausgegeben von Eino Nieminen. Helsinki 1949.

Nj – Naujãmiestis, Panevėžio r.

Nm – Kudi̇̀rkos Naũmiestis, Šakių r.

Nmč – Nemenči̇̀nė, Vilniaus r.

Nmj – Nemajū́nai, Prienų r.

Nmk – Nemãkščiai, Raseinių r.

Nmn – Nemunáitis, Alytaus r.

NmŽ – Žemai̇̃čių Naũmiestis, Šilutės r.

Ns – Nusidáwimai apie Ewangēlijôs Prasiplátinimą tarp Žydû ir Pagonû. (Pirmasis lietuvių laikraštis, ėjęs su pertraukomis 1832–1915 m. Prūsuose).

NT – Naujasis Testamentas. Iš graikų kalbos vertė kun. Česlovas Kavaliauskas. Lietuvos biblijos draugija. V., 1992.

O – Kajetonas Aleknavičius (Olechnowiczius) (1803–1874), jo raštai.

Ob – Obẽliai, Rokiškio r.

On – Õnuškis, Rokiškio r.

OsG – Gotfrydas Ostermejeris, jo raštai.

P – Jurgis Pabrėža, jo raštai.

Paukš – Juozas Paukštelis, jo raštai.

Pb – Pabéržė, Vilniaus r.

Pbs – Pabáiskas, Ukmergės r.

Pc – Pociūnė̃liai, Radviliškio r.

Pč – Šatrijos Ragana (Marija Pečkauskaitė), jos raštai.

Petk – Melchioras Petkevičius, jo raštai (katekizmas).

Pg – Pagiriai̇̃, Kėdainių r.

Pgg – Pagė́giai, Šilutės r.

Pgr – Pãgramantis, Tauragės r.

Piet – Vincas Pietaris, jo raštai.

Pkl – Pi̇̀keliai, Mažeikių r.

Pkn – Pakúonis, Prienų r.

Pkr – Pakrúojis.

Pl – Palė́venė, Kupiškio r.

Plik – Plikiai̇̃, Klaipėdos r.

Plk – Plókščiai, Šakių r.

Pln – Plùngė.

Plng – Palangà.

Pls – Pelesà, Varanavo r., Gardino sritis, Baltarusija.

Plš – Palū́šė, Ignalinos r.

Plšk – Plaškiai̇̃, Šilutės r.

Plt – Plãteliai, Plungės r.

Plv – Pi̇̀lviškiai, Vilkaviškio r.

Plvn – Palėvenė̃lė, Kupiškio r.

Pmp – Pámpėnai, Pasvalio r.

Pn – Panevėžỹs.

Pnd – Pandėlỹs, Rokiškio r.

Pnm – Panemunė̃lis, Rokiškio r.

PnmA – Aukštóji Panemùnė, Kauno r.

PnmR – Panemùnis, Rokiškio r.

PnmŽ – Žemóji Panemùnė, Šakių r.

Pns – Pùnskas, Lenkija, Suvalkų vaivadija.

polit. – politikos terminas.

Pošk – Dionizas Poška, jo raštai.

Pp – Papi̇̀lė, Akmenės r.

Ppl – Papilỹs, Biržų r.

ppr – paprastai.

PPr – Patarlės ir priežodžiai. Vilnius, 1958.

Ppr – Papar̃čiai, Kaišiadorių r.

prk. – perkeltine reikšme.

Prk – Pri̇́ekulė, Klaipėdos r.

Prl – Perlojà, Varėnos r.

PrL – Rytų Prūsija, kai nežinoma smulkiau vieta.

Prn – Pri̇́enai.

Prng – Paringỹs, Ignalinos r.

prš – buv. Rytų Prūsijos ir Klaipėdos krašto raštų žodis.

ps. – pasaka.

Ps – Pasvalỹs.

psich. – psichologijos terminas.

Pš – Pašvitinỹs, Pakruojo r.

Pšl – Pùšalotas, Pasvalio r.

Pšš – Pašušvỹs, Radviliškio r.

Pt – Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, jos raštai.

Pv – Pivašiū́nai, Alytaus r.

Pvn – Pãvandenė, Telšių r.

R – Pilypas Ruigys, jo žodynai.

Radz – Bronius Radzevičius, jo raštai.

rd. – raudos žodis, posakis ar sakinys.

Rd – Radvi̇̀liškis.

RD – Liudo Rėzos dainos. Pirmojo lietuviško dainyno III leidimas. M. Biržiškos parengta I ir II dalis. Kaunas 1935, 1937.

Rdd – Raudóndvaris, Kauno r.

Rdm – Rudaminà, Lazdijų r.

Rdn – Raudė́nai, Šiaulių r.

RdN – Nemunė̃lio Radvi̇̀liškis, Biržų r.

Rdš – Rū̃diškės, Trakų r.

Rg – Ragai̇̃nė (dabar Nemanas, Kaliningrado sritis, Rusija).

Rgv – Raguvà, Panevėžio r.

Rgvl – Raguvė̃lė, Anykščių r.

Rk – Rõkiškis.

Rm – Ramỹgala, Panevėžio r.

Rmč – Ramùčiai, Šilutės r.

Rmš – Rum̃šiškės, Kaišiadorių r.

Rnv – Renãvas, Mažeikių r.

Rod – Ródūnia, Varanavo r., Gardino sritis, Baltarusija.

Rp – Jonas iš Swisłoczes krominikas wędrawois Lietuviszku lieżuwiu iszgulditas kasztu yr storony par Jozapa Rupeyka ... Wilniuje ... 1823.

Rs – Raséiniai.

Rsn – Rùsnė, Šilutės r.

rš – raštai.

Rš – Rimšė̃, Ignalinos r.

Rt – Rietãvas, Plungės r.

Rtn – Rãtnyčia, Varėnos r.

Rud – Rudnià, Varėnos r.

Rūt – Alė Rūta (Elena Nakaitė-Arbačiauskienė), jos raštai.

Rz – Rozali̇̀mas, Pakruojo r.

Sab – Adolfas Sabaliauskas, jo raštai ir vertimai.

Saj – Kazys Saja, jo raštai.

Sal – Antanas Salys, jo raštai.

Sav – Jurgis Savickis, jo raštai.

Sb – Subãčius, Kupiškio r.

Sch – Augustas Šleicheris, jo raštai.

Sd – Sedà, Mažeikių r.

Sdb – Sidabrãvas, Radviliškio r.

Sdk – Sudei̇̃kiai, Utenos r.

Sdr – Sudárgas, Šakių r.

Sem – Semeli̇̀škės, Trakų r.

Sg – Saũgos, Šilutės r.

SG – S. M. Slawoczynski (Giesmyno III d. priedas be puslapių nuorodos, XVI a.)

Sim – Simučio patarlių rinkinys.

Simon – Ieva Simonaitytė, jos raštai.

Sir – Konstantinas Sirvydas, jo žodynas ir kiti raštai.

Sk – Skaistgirỹs, Joniškio r.

Skd – Skuõdas.

Skdt – Skudùtiškis, Molėtų r.

Skdv – Skaudvi̇̀lė, Tauragės r.

Skm – Skiemónys (Skemónys), Anykščių r.

Skodž – Petras Skodžius, jo raštai.

Skp – Skãpiškis, Kupiškio r.

Skr – Skir̃snemunė, Jurbarko r.

Skrb – Skrebótiškis, Pasvalio r.

Skrd – Skriaũdžiai, Prienų r.

Skv – Juozapas Skvireckas, jo Šventojo Rašto vertimas.

Sl – Sãlos, Rokiškio r.

Slavėn – Paulius Slavėnas, jo raštai.

Slč – Salõčiai, Pasvalio r.

Sld – Saldùtiškis, Utenos r.

Slk – Sãlakas, Zarasų r.

Slm – Salãmiestis, Kupiškio r.

Sln – Matas Slančiauskas, tautosakos rinkėjas.

Slnt – Salantai̇̃, Kretingos r.

Slv – Slavi̇̀kai, Šakių r.

Sm – Antanas Smetona, jo raštai.

Smal – Smálvos, Zarasų r.

Sml – Smil̃giai, Panevėžio r.

Smln – Smaliniñkai, Jurbarko r.

Smn – Sim̃nas, Alytaus r.

Sn – Seinai̇̃, Suvalkų vaivadija, Lenkija.

Snt – Sintautai̇̃, Šakių r.

SnV – Senas Vincas (Vincas Stonys), jo raštai.

sport. – sporto terminas.

Sr – Feliksas Sragys, jo užrašyti sakiniai.

Srd – Serẽdžius, Jurbarko r.

Srj – Seiri̇̀jai, Lazdijų r.

Sruog – Balys Sruoga, jo raštai.

Srv – Survi̇̀liškis, Kėdainių r.

Ss – Sasnavà, Marijampolės r.

Ssk – Si̇́esikai, Ukmergės r.

ST – Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a. Priežodžiai, patarlės, mįslės. Paruošė J. Lebedys. Vilnius 1956.

Stak – Stakiai̇̃, Jurbarko r.

Stan – Simonas Stanevičius, jo raštai.

Stk – Stãkliškės, Prienų r.

Stl – Stulgiai̇̃, Kelmės r.

Str – Strūnáitis, Švenčionių r.

Strazd – Antanas Strazdas, jo raštai.

Striel – Jonas Strielkūnas, jo raštai.

Sug – Sugiñčiai, Molėtų r.

sup. – gradus superlativus, aukščiausiasis laipsnis.

Sur – Surdẽgis, Anykščių r.

Sv – Svėdasai̇̃, Anykščių r.

Svn – Suvaini̇̀škis, Rokiškio r.

Š – Jurgis Šlapelis, jo žodynai ir raštai.

Šalk – Stasys Šalkauskis, jo raštai.

Šauk – Šáukėnai, Kelmės r.

Šč – Ščiùčinas, Gardino sritis, Baltarusija.

Šd – Šeduvà, Radviliškio r.

Šil – Šilavótas, Prienų r.

Šk – Šakiai̇̃.

Škėm – Antanas Škėma, jo raštai.

Škn – Šakýna, Šiaulių r.

Škt – Šaũkotas, Radviliškio r.

Šl – Šiauliai̇̃.

Šlč – Matas Šalčius, jo raštai.

Šlčn – Šal̃čininkai.

Šliūp – Jonas Šliūpas, jo raštai.

Šll – Šilãlė.

Šln – Šiaulė́nai, Radviliškio r.

Šlu – Šilùtė.

Šlv – Ši̇̀luva, Raseinių r.

Šlvn – Šlavañtai, Lazdijų r.

Šmk – Šimkáičiai, Jurbarko r.

Šmn – Šimónys, Kupiškio r.

Šn – Šunskai̇̃, Marijampolės r.

Šr – Ši̇̀rvintos.

ŠR – Šventasis Raštas, vertė A. Rubšys ir Č. Kavaliauskas (1998 m.)

Šš – Šašuõliai, Ukmergės r.

Št – Šė́ta, Kėdainių r.

Štk – Šatei̇̃kiai, Plungės r.

Šts – Šãtės, Skuodo r.

Šv – Švė́kšna, Šilutės r.

Švd – Švedri̇̀škė, Ignalinos r.

Švnč – Švenčiónys.

Tat – Antanas Tatarė, jo raštai.

tech. – technikos terminas.

teis. – teisės terminas.

Tj – Taujė́nai, Ukmergės r.

Tl – Telšiai̇̃.

Tlž – Til̃žė (dabar Sovetskas, Kaliningrado sritis, Rusija).

Tr – Traũpis, Anykščių r.

Trak – Trãkai.

Trein – Pranas Treinys, jo raštai.

Trg – Tauragė̃.

Trgn – Taurãgnai, Utenos r.

Trk – Tirkšliai̇̃, Mažeikių r.

Trs – Truskavà, Kėdainių r.

Trš – Trýškiai, Telšių r.

TS – Tėvynės Sargas. Mėnesinis laikraštis, Tilžėje, 1896–1904 m.

Tsk – D. Tuskenis, jo užrašyti žodžiai.

Tt – Týtuvėnai, Kelmės r.

Tv – Tvẽrai, Plungės r.

Tvr – Tverẽčius, Ignalinos r.

Ūd – Ūdrijà, Alytaus r.

Ukm – Ukmergė̃.

Up – Upýna, Šilalės r.

Upn – Ùpninkai, Jonavos r.

Upt – Upýtė, Panevėžio r.

Ut – Utenà.

Užp – Užpãliai, Utenos r.

Užv – Ùžventis, Kelmės r.

Vad – Vadõkliai, Panevėžio r.

Vaič – Pranas Vaičaitis, jo raštai.

Vaičiul – Antanas Vaičiulaitis, jo raštai.

Vaičiūn – Petras Vaičiūnas, jo raštai.

Vaižg – Vaižgantas (Juozas Tumas), jo raštai.

Valanč – Motiejus Valančius, jo raštai.

Varn – Var̃niai, Telšių r.

Vb – Vabalniñkas, Biržų r.

Vd – Vydūnas (Vilius Storasta), jo raštai.

Vdk – Vidùklė, Raseinių r.

Vdkt – Vadaktai̇̃, Radviliškio r.

Vdn – Vidẽniškiai, Molėtų r.

Vdš – Vi̇̀diškės, Ignalinos r.

Vdšk – Vi̇̀diškiai, Ukmergės r.

Vdžg – Vadžgirỹs, Jurbarko r.

Vencl – Antanas Venclova, jo raštai.

Vg – Váiguva, Kelmės r.

Vgr – Vegẽriai, Akmenės r.

Vien – Antanas Vienuolis-Žukauskas, jo raštai.

Vj – Vajasi̇̀škis, Zarasų r.

Vkš – Viekšniai̇̃, Mažeikių r.

Vl – Veliuonà, Jurbarko r.

vlg. – vulgarizmas, vulgariai.

Vlk – Valkiniñkai, Varėnos r.

Vlkj – Vilkijà, Kauno r.

Vlkš – Vilkỹškiai, Šilutės r.

Vlkv – Vilkavi̇̀škis.

Vln – Bartolomėjus Vilentas, jo raštai ir vertimai.

Vlž – Velžỹs, Panevėžio r.

Vn – Vainùtas, Šilutės r.

Vnd – Vandžiógala, Kauno r.

Vnž – Antanas Vienažindys, jo raštai.

VP – Motiejus Valančius. Patarles Zemajcziu. Tilžėje 1867.

Vr – Antanas Vireliūnas, jo raštai.

Vrb – Virbãlis, Vilkaviškio r.

Vrn – Varėnà.

Vrnv – Varanãvas (Balatnà), Gardino sritis, Baltarusija.

Vs – Veisiejai̇̃, Lazdijų r.

Všk – Vaškai̇̃, Pasvalio r.

Všn – Vi̇́ešintos, Anykščių r.

VšR – Vi̇̀šakio Rūdà, Marijampolės r.

Všt – Vištýtis, Vilkaviškio r.

Všv – Vi̇́ešvėnai, Telšių r.

Vv – Veiveriai̇̃, Prienų r.

Vvr – Veivi̇̀ržėnai, Klaipėdos r.

Vvs – Vi̇́evis, Trakų r.

Vž – Vė́žaičiai, Klaipėdos r.

Vžns – Vỹžuonos, Utenos r.

Zob – Stepas Zobarskas, jo raštai ir vertimai.

zool. – zoologijos terminas.

Zp – Zapýškis, Kauno r.

Zr – Zarasai̇̃.

Zt – Zi̇́etela (Diatlovo), Gardino sritis, Baltarusija.

ž. – žemaičių.

Žal – Žalióji, Vilkaviškio r.

Žb – Žióbiškis, Rokiškio r.

Žd – Židi̇̀kai, Mažeikių r.

Žem – Žemaitė (Julija Žymantienė), jos raštai.

Žeml – Žemãlė, Mažeikių r.

Žg – Žagãrė, Joniškio r.

Žgč – Žygáičiai, Tauragės r.

Žgn – Žaiginỹs, Raseinių r.

Žil – Vytautė Žilinskaitė, jos raštai.

Žl – Žélva, Ukmergės r.

Žlb – Žlibinai̇̃, Plungės r.

Žln – Žilinai̇̃, Varėnos r.

Žlp – Žal̃piai, Kelmės r.

Žml – Žeimẽlis, Pakruojo r.

Žmt – Žemai̇̃tkiemis, Ukmergės r.

Žr – Žarė́nai, Telšių r.

Žrm – Žirmū́nai, Varanavo r., Gardino sritis, Baltarusija.

Žsl – Žãsliai, Kaišiadorių r.

Žvr – Žvirgždáičiai, Šakių r.

Žž – Žiežmãriai, Kaišiadorių r.

* – bendrinėje kalboje nevartojamas žodis arba skolinys.

• – kontekstiniai antonimai