Frazeologijos žodyno sutrumpinimai

A = Auszra. Laikrasztis iszleidžiamas Lietuvos milėtoju. Tilžėje 1883–1886.

Ad = Adùtiškis, Švenčionių r.

Adm = Adomỹnė, Kupiškio r.

Akm = Akmẽnė.

Akn = Aknystà, Latvija.

Al = Alytùs.

Alan = Vytautas Alantas, jo raštai.

Alk = Alksnė́nai, Vilkaviškio r.

Alks = Aleksandravė̃lė, Rokiškio r.

Aln = Alantà (Aluntà), Molėtų r.

Als = Alsė́džiai, Plungės r.

Alv = Ãlovė, Alytaus r.

Alvt = Alvi̇̀tas, Vilkaviškio r.

Alz = Alizavà, Kupiškio r.

An = Anykščia.

Anč = Añčiškis, Panevėžio r.

And = Andrióniškis, Anykščių r.

Andr = Pulgis Andriušis, jo raštai.

Ant = Antãlieptė, Zarasų r.

Antr = Añturkė (Iñturkė), Molėtų r.

Antš = Antašavà, Kupiškio r.

Antz = Antãzavė, Zarasų r.

Ap = Juozas Aputis, jo raštai.

Aps = Ãpsas, Breslaujos r., Vitebsko sritis, Baltarusija.

Ar = Ariógala, Raseinių r.

Arm = Armõniškės, Varanavo r., Gardino sritis, Baltarusija.

Asv = Asavà, Varanavo r., Gardino sritis, Baltarusija.

Ašb = Antanas Kriščiukaitis-Aišbė, jo raštai.

Ašm = Ašmenà, Gardino sritis, Baltarusija.

Auk = Aukštãdvaris (Aukšdvarỹs), Trakų r.

Avyž = Jonas Avyžius, jo raštai.

Avl = Aviliai̇̃, Zarasų r.

Azr = Aziė̃rkai, Gardino r. ir sritis, Baltarusija.

B = Jokūbas Brodovskis, jo rankraštinis XVIII a. pradžios žodynas.

Balč = Juozas Balčikonis, jo raštai ir vertimai.

Balt = Juozas Baltušis, jo raštai.

Baran = Antanas Baranauskas, jo raštai.

Bb = Bãbtai, Kauno r.

Bd = Bū̃dvietis, Lazdijų r.

Bdr = Budriai̇̃, Kretingos r.

Bgs = Ba­gas­lavi̇̀škis, Šir­vin­tų r.

Bgt = Bagóto­ji (Bagótši­lis), Ma­ri­jam­po­lės r.

Bil = Jo­nas Bi­liū­nas, jo raš­tai.

Bink = Ka­zys Bin­kis, jo raš­tai.

Bit = Samuelis Bitneris, Naujojo Testamento vertimas.

Blnk = Bálnin­kai, Mo­lė­tų r.

Blv = Jo­nas Bal­vo­čius-Ge­ru­tis, jo raš­tai.

Bn = Benekáinys, Varanavo r., Gardino sritis, Baltarusija.

Bor = Ka­zys Bo­ru­ta, jo raš­tai.

Br = Barz­dai̇̃, Ša­kių r.

Brb = Bal­biẽriš­kis (Bar­biẽriš­kis), Prie­nų r.

Bret = Jonas Bretkūnas, jo raštai ir Šventojo Rašto vertimas.

Brs – Barstýčiai, Skuodo r.

Brsl = Bres­laujà (Bras­la­vas), Vi­tebs­ko sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

brš = baž­ny­ti­niai raš­tai.

Brš = Bi̇̀ršto­nas, Prie­nų r.

Brt = Bar̃tnin­kai, Vil­ka­viš­kio r.

Brž = Bi̇̀ržai.

Bržr = Béržo­ras, Plun­gės r.

Bs = Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius, jo raš­tai, surinktos ir išleistos pasakos, dainos.

Bsg = Baisóga­la, Rad­vi­liš­kio r.

Bt = Ba­ta­kiai̇̃, Tau­ra­gės r.

Btg = Betýga­la, Ra­sei­nių r.

Btr = But­rimónys, Aly­taus r.

Btrm = But­rimónys, Šal­či­nin­kų r.

Bub = Vy­tau­tas Bub­nys, jo raš­tai.

Būg = Ka­zi­mie­ras Bū­ga, jo raš­tai.

C = Cla­vis Ger­ma­ni­co-Lit­hva­na, XVII a. rankraštinis žodynas.

Chyl = Samuelis Boguslavas Chylinskis, jo Šventojo Rašto vertimas.

Cinz = Eduardas Cinzas, jo raštai.

Ck = Cei­ki­niai̇̃, Ig­na­li­nos r.

Cvir = Pet­ras Cvir­ka, jo raš­tai.

Č = Če­da­sai̇̃, Ro­kiš­kio r.

Čb = Čiõbiš­kis, Šir­vin­tų r.

Čiurl = So­fi­ja Čiur­lio­nie­nė-Ky­man­tai­tė, jos raš­tai.

Čk = Čẽkiš­kė, Kau­no r.

ČrP = Čiòrna Pãdi­na, Sa­ra­to­vo sri­tis, Ru­si­jos Federacija.

d. = dai­na.

Dauk = Si­mo­nas Dau­kan­tas, jo raš­tai.

Daut = Vladas Dau­tar­tas, jo raš­tai.

Dbč = Dubi̇̀čiai, Va­rė­nos r.

Dbg = Du­bin­giai̇̃, Mo­lė­tų r.

Dbk = De­bei̇̃kiai, Anykš­čių r.

Dg = Daũgai, Aly­taus r.

Dgč = Degùčiai, Za­ra­sų r.

Dgl = Daũgi­liai, Ute­nos r.

Dglš = Dau­gėli̇̀škis, Ig­na­li­nos r.

Dj = Daujė́nai, Pa­sva­lio r.

Dk = Mi­ka­lo­jus Dauk­ša, jo raštai ir vertimai (postilė).

Dkk = Duõkiš­kis, Ro­kiš­kio r.

Dkš = Dauk­šiai̇̃, Ma­ri­jam­po­lės r.

Dkšt = Dū́kštas, Ig­na­li­nos r.

Dl = Déltu­va, Uk­mer­gės r.

Do­nel = Kris­ti­jo­nas Do­ne­laitis, jo raštai.

Dov = Do­vi­lai̇̃, Klai­pė­dos r.

Do­vyd = Liu­das Do­vy­dė­nas, jo raš­tai.

Dr = Darbė́nai, Kre­tin­gos r.

Drs = Darsū́niš­kis, Kai­šia­do­rių r.

Drsk = Drùski­nin­kai.

Ds = Dùse­tos, Za­ra­sų r.

Dsm = Dùsme­nys, Tra­kų r.

Dsn = Dysnà, Ig­na­li­nos r.

Dt = Dot­nuvà, Kė­dai­nių r.

DūnŽ = V. Vit­kaus­kas. Šiau­rės ry­tų dū­ni­nin­kų šnek­tų žo­dy­nas. Vil­nius 1976.

Dv = Dievẽniš­kės, Šal­či­nin­kų r.

Dvd = Jonas Do­vy­daitis, jo raštai.

Eig = Ei­gir̃džiai, Tel­šių r.

End = En­driejãvas, Klai­pė­dos r.

Ėr = Ė́riš­kiai, Pa­ne­vė­žio r..

Erž = Er̃žvil­kas, Jur­bar­ko r.

euf. = eu­fe­miz­mas.

flk. = fol­klo­ras.

Gd = Ga­dūnãvas, Tel­šių r.

Gdl = Gudẽliai, Ma­ri­jam­po­lės r.

Gdr = Gied­rai̇̃čiai, Mo­lė­tų r.

Gdž = Gu­džiū́nai, Kė­dai­nių r.

Gg = Ge­guži̇̀nė, Kai­šia­do­rių r.

Ggr = Gegrė́nai, Plun­gės r.

Gl = Gel̃gau­diš­kis, Ša­kių r.

Glv = Gélvo­nai, Šir­vin­tų r.

Gmž = Sil­vest­ras Gim­žaus­kas, jo raš­tai.

Gr = Gaũrė, Tau­ra­gės r.

Gran = Ro­mu­al­das Gra­naus­kas, jo raš­tai.

Graž = Graži̇̀škiai, Vil­ka­viš­kio r.

Grd = Gir̃diš­kė, Ši­la­lės r.

Grdm = Gar̃da­mas, Ši­lu­tės r.

Grdž = Gir­džiai̇̃, Jur­bar­ko r.

Grg = Gargž­dai̇̃, Klai­pė­dos r.

Gric = Au­gus­ti­nas Gri­cius, jo raš­tai.

Grk = Gir̃kal­nis, Ra­sei­nių r.

Grl = Gar­liavà, Kau­no r.

Grnk = Griñkiš­kis, Rad­vi­liš­kio r.

Grš = Gri̇̀ška­bū­dis, Ša­kių r.

Gršl = Grū̃šlau­kis, Kre­tin­gos r.

Gruš = Juo­zas Gru­šas, jo raš­tai.

Grv = Gervė́čiai, Ast­ra­vo r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Grz = Gruz­džiai̇̃, Šiau­lių r.

Grž = Grū́žiai, Pa­sva­lio r.

Gs = Geis­ta­rai̇̃ (Did­vy­žiai̇̃), Vil­ka­viš­kio r.

Gsč = Gas­čiū́nai, Jo­niš­kio r.

Gž = Gi­žai̇̃, Vil­ka­viš­kio r.

I = Lau­ry­nas Ivins­kis, jo raš­tai.

Ig = Ig­liáuka, Ma­ri­jam­po­lės r.

Igl = Ig­liškė̃liai, Ma­ri­jam­po­lės r.

Ign = Ig­na­linà.

Yl = Yla­kiai̇̃, Skuo­do r.

Ilg = Il­guvà, Ša­kių r.

Imb = Im̃bra­das, Za­ra­sų r.

įnag. = įnagininko liksnis.

iron. = iro­niš­kas, iro­niš­kai.

Iš = Ìšlau­žas, Prie­nų r.

J = Antanas Juš­ka, jo žo­dy­nas.

Jabl = Jo­nas Jab­lons­kis, jo raš­tai ir ver­ti­mai.

Jan = Ju­lius Ja­no­nis, jo raš­tai.

Jank = Ka­zys Jan­kaus­kas, jo raš­tai ir ver­ti­mai.

Jd = Juodáičiai, Jur­bar­ko r.

JD = Antanas Juška, jo surinktos ir išleistos dainos.

Jdp = Júodu­pė, Ro­kiš­kio r.

Jdr = Judrė́nai, Klai­pė­dos r.

Jnk = Jan­kai̇̃, Ša­kių r.

Jnš = Jõniš­kis.

Jnšk = Jo­niškė̃lis, Pa­sva­lio r.

JnšM = Jõniš­kis, Mo­lė­tų r.

Jon = Jo­navà.

Jrb = Jùrbar­kas.

Jsv = Jósvai­niai, Kė­dai­nių r.

juok. = juo­kaujamai, juo­kais.

Jz = Jiẽznas, Prie­nų r.

Jž = Jū­žin­tai̇̃, Ro­kiš­kio r.

K = Frydrichas Kur­šai­tis, jo žodynai.

Kair = Kai­riai̇̃, Šiau­lių r.

Kal = Kalnãlis, Kre­tin­gos r.

Ka­til = Ma­rius Ka­ti­liš­kis, jo raš­tai.

Katk = Mi­ka­lo­jus Kat­kus, jo raš­tai.

Kb = Kabẽliai, Va­rė­nos r.

Kbr = Kybártai, Vil­ka­viš­kio r.

Kč = Ku­čiū́nai, Laz­di­jų r.

Kdl = Ki­du­liai̇̃, Ša­kių r.

Kdn = Kėdáiniai.

keik. = kei­kia­ma­sis, kei­kia­mai.

Ker = Ker­navė̃, Šir­vin­tų r.

Kin =Kin­tai̇̃, Ši­lu­tės r.

Kkl = Kiauk­liai̇̃, Šir­vin­tų r.

Kl = Ku­liai̇̃, Plun­gės r.

Klk = Klýko­liai, Ak­me­nės r.

Klm = Kel̃mė.

Kln = Kalnùjai, Ra­sei­nių r.

Klov = Klóvai­niai, Pa­kruo­jo r.

Klp = Klai̇̃pė­da.

Kls = Ka­les­niñkai, Šal­či­nin­kų r.

Klt = Kal̃ta­nė­nai, Šven­čio­nių r.

Kltn = Kal̃ti­nė­nai, Ši­la­lės r.

Klvr = Kal­va­rijà, Ma­ri­jam­po­lės r.

KlvrŽ = Že­mai̇̃čių, Kal­va­rijà, Plun­gės r.

Km = Ka­ma­jai̇̃, Ro­kiš­kio r.

kng. = kny­gi­nis frazeologizmas.

Knt = Kan­taũčiai, Plun­gės r.

Knv = Ka­niavà, Va­rė­nos r.

Kp = Kùpiš­kis.

Kpč = Kãpčia­mies­tis, Lazdijų r.

Kpr = Kuprẽliškis, Biržų raj.

Kr = Krãsla­va, jos ar­ti­mo­ji apy­lin­kė, Lat­vi­ja.

Krč = Krinči̇̀nas, Pa­sva­lio r.

Krd = Kir­dei̇̃kiai, Ute­nos r.

Krėv = Vi­cas Krė­vė-Mic­ke­vi­čius, jo raš­tai.

Krg = Kre­tingãlė, Klai­pė­dos r.

Kri = Kriu­kai̇̃, Jo­niš­kio r.

Krk = Krãkės, Kė­dai­nių r.

Krkl = Karklė́nai, Kel­mės r.

Krkn = Kre­ke­navà, Pa­ne­vė­žio r.

Krkš = Krikštónys, Laz­di­jų r.

Krm = Karmė́la­va, Kau­no r.

Krn = Krúonis, Kai­šia­do­rių r.

Krns = Kriaũnos, Ro­kiš­kio r.

Krok = Krókia­lau­kis, Aly­taus r.

Krp = Kruo­piai̇̃, Ak­me­nės r.

Krs = Kar̃sa­kiš­kis, Pa­ne­vė­žio r.

Krsn = Krosnà, Laz­di­jų r.

Krš = Kuršė́nai, Šiau­lių r.

Krt = Kar̃te­na, Kre­tin­gos r.

Krtn = Kre­tingà.

Krtv = Kùrtu­vė­nai, Šiau­lių r.

KrvP = Vincas Krė­vė-Mic­ke­vi­čius, jo surinktos ir išleistos pa­tar­lės ir prie­žo­džiai.

Krž = Krãžiai, Kel­mės r.

Kš = Kai­šiadórys.

Kt = Ketùrva­la­kiai, Vil­ka­viš­kio r.

Ktč = Katýčiai, Ši­lu­tės r.

Ktk = Kùktiš­kės, Ute­nos r.

Ktv = Kietãviš­kės, Kai­šia­do­rių r.

Ku­dir = Vin­cas Ku­dir­ka, jo raš­tai.

Kur = Kur­kliai̇̃, Anykš­čių r.

Kv = Kvė́dar­na, Ši­la­lės r.

Kvr = Kavárskas, Anykš­čių r.

Kvt = Kvet­kai̇̃, Bir­žų r.

Kz = Kazli̇̀škis, Ro­kiš­kio r.

KzR = Kazlų̃ Rūdà, Ma­ri­jam­po­lės r.

Kzt = Kazi̇̀tiš­kis, Ig­na­li­nos r.

Kž = Ku­žiai̇̃, Šiau­lių r.

Lank = Romualdas Lankauskas, jo raštai.

Lauc = Bronius Laucevičius-Vargšas, jo raštai.

Lb = La­banóras, Šven­čio­nių r.

Lbv = Liubãvas, Ma­ri­jam­po­lės r.

LBŽ = Lie­tu­viš­kas bo­ta­ni­kos žo­dy­nas. Re­da­ga­vo dr. J. Da­gys. Kau­nas 1938.

Lc = Leckavà, Mažeikių r.

Ldk = Ly­duõkiai, Uk­mer­gės r.

Ldv = Lýdu­vė­nai, Kel­mės r.

Ldvn = Liud­vinãvas, Ma­ri­jam­po­lės r.

Lel = Le­liū́nai, Ute­nos r.

Lg = Lýgu­mai, Pa­kruo­jo r.

Lk = Luõkė, Tel­šių r.

Lkč = Lekė́čiai, Ša­kių r.

Lkm = Liñkme­nys, Ig­na­li­nos r.

Lks = Laũkso­dis, Tel­šių r.

Lkš = Luk­šiai̇̃, Ša­kių r.

Lkv = Laũku­va, Ši­la­lės r.

Lkž = Laũkžemis, Kretingos r.

Ll = Lio­liai̇̃, Kel­mės r.

Ln = Lė́nas, Uk­mer­gės r.

Lnk = Lenki̇̀mai, Skuo­do r.

Lnkl = Lankẽliš­kiai, Vil­ka­viš­kio r.

Lnkv = Lin­kuvà, Pa­kruo­jo r.

Lp = Léipa­lin­gis, Laz­di­jų r.

Lpl = Li̇́ep­lau­kė, Tel­šių r.

Lš = Liš­kiavà, Va­rė­nos r.

Lt = Litvi̇̀nka, Minsko sritis, Baltarusija.

LTR = Lie­tu­vių tau­to­sa­kos ran­kraš­ty­nas.

Lz = Laz(d)ū́nai, Yvi­jos r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Lzd = Lazdi̇̀jai.

LzP = Laz­dy­nų Pe­lė­da (So­fi­ja Pši­bi­liaus­kie­nė ir Ma­ri­ja Las­taus­kie­nė), jų raš­tai.

Lž = Lai̇̃žu­va, Ma­žei­kių r.

M = Christianas Gotlibas Milkus, jo žodynai.

Mač = Jonas Mačiulis, jo raš­tai.

Mač-Kėk = Jo­nas Ma­čys-Kėkš­tas, jo raš­tai.

Mair = Mai­ro­nis (Jo­nas Ma­čiu­lis), jo raš­tai.

Mar = K. Marukas (Marijo­nas Krasauskas), jo raš­tai.

Marc = Justinas Marcinkevičius, jo raš­tai.

Marg = Algirdas Margeris, jo raštai.

Mark = Anelius Mar­­ke­vi­čius, jo raš­tai.

Mart = Vytautas Martinkus, jo raštai.

Martin = Marcelijus Martinaitis, jo raštai.

Mik = Jo­nas Mi­ke­lins­kas, jo raš­tai.

Myk-Put = Vin­cas My­ko­lai­tis-Pu­ti­nas, jo raš­tai.

Mišk = An­ta­nas Miš­ki­nis, jo raš­tai.

Ml = Mie­lagė́nai, Ig­na­li­nos r.

Mlk = Málka­va, Mstis­la­vo r., Mo­gi­lio­vo sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Mlt = Molė́tai.

Mont = Vy­tau­tas Mont­vi­la, jo raš­tai.

Mork = Jokūbas Morkūnas, jo raštai (postilė).

Mrc = Marcinkónys, Va­rė­nos r.

Mrj = Marijámpolė.

Mrk = Merki̇̀nė, Va­rė­nos r.

Mrp = Ma­rijámpo­lis, Vil­niaus r.

Mrs = Mi­roslãvas, Aly­taus r.

Ms = Mósė­dis, Skuo­do r.

Msn = Mùsnin­kai, Šir­vin­tų r.

Mš = Pra­nas Ma­šio­tas, jo raš­tai ir ver­ti­mai.

Mšk = Meškùičiai, Šiau­lių r.

Mtl = Me­te­liai̇̃, Laz­di­jų r.

Mž = Martynas Maž­vy­das, jo raštai.

MŽ = Christianas Gotlibas Mil­kė, jo žo­dy­nai.

Mžk = Ma­žei̇̃kiai.

Mžš = Mi̇́ežiš­kiai, Pa­ne­vė­žio r.

N = Georgas Heinrichas Ferdinandas Nes­el­manas, jo žodynas ar dainų rinkinys.

Nč = No­čià, Va­ra­na­vo r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Nd = Nidà, Ne­rin­gos mies­tas.

Ndz = Nedi̇̀ngė (Ne­dzi̇̀ngė), Va­rė­nos r.

neig.  = neigiamas vertinimas.

Nėr = Sa­lo­mė­ja Nė­ris, jos raš­tai.

Nj = Naujãmies­tis, Pa­ne­vė­žio r.

Nm = Ku­di̇̀r­kos Naũmies­tis, Ša­kių r.

Nm = Nemenči̇̀nė, Vilniaus r.

Nmj = Ne­majū́nai, Prie­nų r.

Nmk = Nemãkščiai, Ra­sei­nių r.

Nmn = Ne­munáitis, Aly­taus r.

NmŽ = Že­mai̇̃čių Naũmies­tis, Ši­lu­tės r.

Nt = Notė́nai, Skuo­do r.

Nv = Nevarė́nai, Telšių r.

Ob = Obẽliai, Ro­kiš­kio r.

On = Õnu­škis, Ro­kiš­kio r.

Onš = Õnu­škis, Tra­kų r.

P = Jur­gis Pa­brė­ža, jo raš­tai.

Paį = Pa­įstrỹs, Pa­ne­vė­žio r.

Paukš = Juo­zas Paukš­te­lis, jo raš­tai.

Pb = Pabéržė, Vil­niaus r.

Pbr = Pãbir­žė, Bir­žų r.

Pbs = Pabáis­kas, Uk­mer­gės r.

Pc = Po­ciūnė̃liai, Rad­vi­liš­kio r.

Pč = Šat­ri­jos Ra­ga­na (Ma­ri­ja Peč­kaus­kai­tė), jos raš­tai.

Pd = Pa­du­bysỹs, Šiau­lių r.

Petk = Melchioras Petkevičius, jo raštai (katekizmas).

Pg = Pa­gi­riai̇̃, Kė­dai­nių r.

Pgg = Pagė́giai, Ši­lu­tės r.

Pgr = Pãgra­man­tis, Tau­ra­gės r.

Pin = Pi­niavà, Pa­ne­vė­žio r.

Pj = Pajū́ris, Ši­la­lės r.

Pjv = Pa­je­vonỹs, Vil­ka­viš­kio r.

Pkl = Pi̇̀ke­liai, Ma­žei­kių r.

Pkn = Pakúonis, Prie­nų r.

Pkp = Pa­kapė̃, Šiau­lių r.

Pkr = Pakrúojis.

Pl = Palė́ve­nė, Ku­piš­kio r.

Plik = Pli­kiai̇̃, Klai­pė­dos r.

Plk = Plókščiai, Ša­kių r.

Plm = Palóme­nė, Kai­šia­do­rių r.

Pln = Plùngė.

Plng = Pa­langà.

Pls = Pe­lesà, Va­ra­na­vo r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Plš = Palū́šė, Ig­na­li­nos r.

Plšk = Plaš­kiai̇̃, Ši­lu­tės r.

Plt = Plãte­liai, Plun­gės r.

Plut = Plùtiš­kės, Ma­ri­jam­po­lės r.

Plv = Pi̇̀lviš­kiai, Vil­ka­viš­kio r.

Plvn = Pa­lė­venė̃lė, Ku­piš­kio r.

Pmp = Pámpė­nai, Pa­sva­lio r.

Pn = Pa­ne­vėžỹs.

Pnd = Pan­dėlỹs, Ro­kiš­kio r.

Pnm = Pa­ne­munė̃lis, Ro­kiš­kio r.

PnmA = Aukštóji Pa­nemùnė, Kau­no r.

PnmR = Pa­nemùnis, Ro­kiš­kio r.

PnmŽ = Žemóji Pa­nemùnė, Ša­kių r.

Pns = Pùnskas, Su­val­kų vai­va­di­ja, Len­ki­ja.

Pošk = Dio­ni­zas Poš­ka, jo raš­tai.

Pp = Papi̇̀lė, Ak­me­nės r.

Ppl = Pa­pilỹs, Bir­žų r.

Ppr = Pa­par̃čiai, Kai­šia­do­rių r.

prk. = per­kel­ti­ne reikš­me.

Prk = Pri̇́eku­lė, Klai­pė­dos r.

Prl = Per­lojà, Va­rė­nos r.

PrL = Ry­tų Prū­si­jos XVII a. ran­kraš­tis.

Prn = Pri̇́enai.

Prng = Pa­ringỹs, Ig­na­li­nos r.

Prnv = Pérna­ra­va, Kė­dai­nių r.

prš = buv. Ry­tų Prū­si­jos ir Klai­pė­dos kraš­to raš­tų žo­dis.

Ps = Pa­svalỹs.

ps. = pasaka.

Pst = Pãsto­vys, Vi­tebs­ko sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Pš = Pa­švi­tinỹs, Pa­kruo­jo r.

Pšl = Pùša­lo­tas, Pa­sva­lio r.

Pšš = Pa­šušvỹs, Rad­vi­liš­kio r.

Pt = Gab­rie­lė Pet­ke­vi­čai­tė-Bi­tė, jos raš­tai.

Pun = Pu­nià, Aly­taus r.

Pv = Pi­va­šiū́nai, Aly­taus r.

Pvn = Pãvan­de­nė, Tel­šių r.

Pžrl = Pa­e­žerė̃liai, Ša­kių r.

Q = ran­kraš­ti­nis A. Krau­zės XVII a. žo­dy­nas.

R = Pilypas Ruigys, jo žodynai.

Radz = Bro­nius Ra­dze­vi­čius, jo raš­tai.

Raud = Raudõnė, Jur­bar­ko r.

Rd = Radvi̇̀liš­kis.

Rdd = Raudóndva­ris, Kau­no r.

Rdm = Ru­da­minà, Laz­di­jų r.

Rdn = Raudė́nai, Šiau­lių r.

RdN = Ne­munė̃lio Radvi̇̀liš­kis, Bir­žų r.

Rdš = Rū̃diš­kės, Tra­kų r.

Rg = Ra­gai̇̃nė (dabar Nemanas, Kaliningrado sritis, Rusija).

Rgv = Ra­guvà, Pa­ne­vė­žio r.

Rgvl = Ra­guvė̃lė, Anykš­čių r.

Rk = Rõkiš­kis.

Rm = Ramýga­la, Pa­ne­vė­žio r.

Rmč = Ramùčiai, Ši­lu­tės r.

Rmš = Rum̃šiš­kės, Kai­šia­do­rių r.

Rnv = Renãvas, Ma­žei­kių r.

Rod = Ródū­nia, Va­ra­na­vo r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Rs = Raséiniai.

Rsn – Rùsnė, Šilutės r.

rš – vertimų, spaudos, rašytojų, iš kurių mažai rinkta frazeologizmų, sakinys.

Rš = Rimšė̃, Ig­na­li­nos r.

Rt = Rietãvas, Plun­gės r.

Rtn = Rãtny­čia, Va­rė­nos r.

Rud = Rud­nià, Va­rė­nos r.

Rūd = Rū̃dnin­kai, Šal­či­nin­kų r.

Rūt = Alė Rū­ta (Ele­na Na­kai­tė-Ar­ba­čiaus­kie­nė), jos raš­tai.

Rz = Ro­zali̇̀mas, Pa­kruo­jo r.

Saj = Ka­zys Sa­ja, jo raš­tai.

Sav = Jur­gis Sa­vic­kis, jo raš­tai.

Sb = Subãčius, Ku­piš­kio r.

Sdb = Si­dabrãvas, Rad­vi­liš­kio r.

Sdk = Su­dei̇̃kiai, Ute­nos r.

Sdr = Sudárgas, Ša­kių r.

Sem = Se­meli̇̀škės, Tra­kų r.

Sg = Saũgos, Ši­lu­tės r.

Sim = Si­mu­čio pa­tar­lių rin­ki­nys.

Si­mon = Ie­va Si­mo­nai­ty­tė, jos raš­tai.

Sir = Konstantinas Sirvydas, jo žodynas ir kiti raštai.

Sk = Skaist­girỹs, Jo­niš­kio r.

Skd = Skuõdas.

Skdt = Skudùtiš­kis, Mo­lė­tų r.

Skdv = Skaudvi̇̀lė, Tau­ra­gės r.

Skm = Skiemónys (Skemónys), Anykš­čių r.

Skodž = Petras Skodžius, jo raštai.

Skp = Skãpiš­kis, Ku­piš­kio r.

Skr = Skir̃sne­mu­nė, Jur­bar­ko r.

Skrb = Skrebótiš­kis, Pa­sva­lio r.

Skrd = Skriaũdžiai, Prie­nų r.

Skv = Juo­za­pas Skvi­rec­kas, jo Šventojo Rašto vertimas.

Sl = Sãlos, Ro­kiš­kio r.

Slč = Salõčiai, Pa­sva­lio r.

Sld = Saldùtiš­kis, Ute­nos r.

Slk = Sãla­kas, Za­ra­sų r.

Slm = Salãmies­tis, Ku­piš­kio r.

Sln = Ma­tas Slan­čiaus­kas, tau­to­sa­kos rin­kė­jas.

Slnt = Sa­lan­tai̇̃, Kre­tin­gos r.

Slv = Slavi̇̀kai, Ša­kių r.

Smal = Smálvos, Za­ra­sų r.

Sml = Smil̃giai, Pa­ne­vė­žio r.

Smln = Sma­li­niñkai, Jur­bar­ko r.

Smn = Sim̃nas, Aly­taus r.

Sn = Sei­nai̇̃, Su­val­kų vai­va­di­ja, Len­ki­ja.

Snt = Sin­tau­tai̇̃, Ša­kių r.

SnV = Senas Vincas (Vincas Stonys), jo raštai.

Sr = Fe­lik­sas Sra­gys, jo užrašyti sakiniai.

Srd = Serẽdžius, Jur­bar­ko r.

Srj = Seiri̇̀jai, Laz­di­jų r.

Sruog = Ba­lys Sruo­ga, jo raš­tai.

Srv = Survi̇̀liš­kis, Kė­dai­nių r.

Ss = Sas­navà, Ma­ri­jam­po­lės r.

Ssk = Si̇́esi­kai, Uk­mer­gės r.

Stak = Sta­kiai̇̃, Jur­bar­ko r.

Stan = Si­mo­nas Sta­ne­vi­čius, jo raš­tai.

Stč = Sta­čiū́nai, Pa­kruo­jo r.

Stk = Stãkliš­kės, Prie­nų r.

Stl = Stul­giai̇̃, Kel­mės r.

Stlm = Stel̃mu­žė, Za­ra­sų r.

Str = Strūnáitis, Šven­čio­nių r.

Strazd = An­ta­nas Straz­das, jo raš­tai.

Strn = Sti̇̀rniai, Mo­lė­tų r.

Sug = Sugiñčiai, Mo­lė­tų r.

Sur = Surdẽgis, Anykš­čių r.

Sut = Dominykas Sutkevičius, jo žodynas.

Sutk = Sut­kai̇̃, Ša­kių r.

Sv = Svė­da­sai̇̃, Anykš­čių r.

Svn = Su­vaini̇̀škis, Ro­kiš­kio r.

Šauk = Šáukė­nai, Kel­mės r.

Šd = Še­duvà, Rad­vi­liš­kio r.

Šein = Ig­nas Šei­nius, jo raš­tai.

Šil = Ši­lavótas, Prie­nų r.

Šk = Ša­kiai̇̃.

Škn = Šakýna, Šiau­lių r.

Škt = Šaũko­tas, Rad­vi­liš­kio r.

Šl = Šiau­liai̇̃.

Šlčn = Šal̃či­nin­kai.

Šll = Šilãlė.

Šln = Šiaulė́nai, Rad­vi­liš­kio r.

Šlu = Šilùtė.

Šlv = Ši̇̀lu­va, Ra­sei­nių r.

Šlvn = Šla­vañtai, Laz­di­jų r.

Šmk = Šimkáičiai, Jur­bar­ko r.

Šmn = Šimónys, Ku­piš­kio r.

Šn = Šuns­kai̇̃, Ma­ri­jam­po­lės r.

Šr = Ši̇̀rvin­tos.

ŠR = Šventasis Raštas, vertė Antanas Rubšys ir Česlovas Kavaliauskas (1998 m.)

Šš = Ša­šuõliai, Uk­mer­gės r.

Št = Šė́ta, Kė­dai­nių r.

Štk = Ša­tei̇̃kiai, Plun­gės r.

Šts = Šãtės, Skuo­do r.

Šv = Švė́kšna, Ši­lu­tės r.

Švaist = Juozas Švaistas, jo raštai.

Švd = Švedri̇̀škė, Ig­na­li­nos r.

Švn = Šveñte­že­ris, Laz­di­jų r.

Švnč = Šven­čiónys.

Tat = An­ta­nas Ta­ta­rė, jo raš­tai.

teig. = teigiamas vertinimas.

Tilv = Te­ofi­lis Til­vy­tis, jo raš­tai.

Tj = Taujė́nai, Uk­mer­gės r.

Tl = Tel­šiai̇̃.

Tlž = Til̃žė (dabar Sovetskas, Kaliningrado sri­tis, Rusija).

Tn = Te­ne­niai̇̃, Ši­la­lės r.

Tr = Traũpis, Anykš­čių r.

Trak = Trãkai.

Trein = Pra­nas Trei­nys, jo raš­tai.

Trg = Tau­ragė̃.

Trgn = Taurãgnai, Ute­nos r.

Trk = Tirkš­liai̇̃, Ma­žei­kių r.

Trkn = Trui­ki­nai̇̃, Skuo­do r.

Trs = Trus­kavà, Kė­dai­nių r.

Trš = Trýškiai, Tel­šių r.

Tršk = Troškū́nai, Anykš­čių r.

Tt = Týtu­vė­nai, Kel­mės r.

Tv = Tvẽrai, Plun­gės r.

Tvr = Tverẽčius, Ig­na­li­nos r.

Ub = Ùbiš­kė, Tel­šių r.

Ūd = Ūd­rijà, Aly­taus r.

Ukm = Uk­mergė̃.

Ul = Uliū́nai, Pa­ne­vė­žio r.

Up = Upýna, Ši­la­lės r.

Upn = Ùpnin­kai, Jo­na­vos r.

Upt = Upýtė, Pa­ne­vė­žio r.

Ut = Utenà.

Užg = Užùguos­tis, Prie­nų r.

Užp = Užpãliai, Ute­nos r.

Užv = Ùžven­tis, Kel­mės r.

Vad = Vadõkliai, Pa­ne­vė­žio r.

Vaič = Pra­nas Vai­čai­tis, jo raš­tai.

Vai­čiul = An­ta­nas Vai­čiu­lai­tis, jo raš­tai.

Vai­čiūn = Pet­ras Vai­čiū­nas, jo raš­tai.

Vaižg = Vaiž­gan­tas (Juo­zas Tu­mas), jo raš­tai.

Va­lanč = Mo­tie­jus Va­lan­čius, jo raš­tai.

Varn = Var̃niai, Tel­šių r.

Vb = Va­bal­niñkas, Bir­žų r.

Vd = Vy­dū­nas (Vi­lius Sto­ras­ta), jo raš­tai.

Vdk = Vidùklė, Ra­sei­nių r.

Vdkt = Va­dak­tai̇̃, Rad­vi­liš­kio r.

Vdn = Vidẽniš­kiai, Mo­lė­tų r.

Vdš = Vi̇̀diš­kės, Ig­na­li­nos r.

Vdšk = Vi̇̀diš­kiai, Uk­mer­gės r.

Vdžg = Vadž­girỹs, Jur­bar­ko r.

Vel = Velýkiai, Pa­ne­vė­žio r.

Vencl = An­ta­nas Venc­lo­va, jo raš­tai.

Vg = Váigu­va, Kel­mės r.

Vgr = Vegẽriai, Ak­me­nės r.

Vien = An­ta­nas Vie­nuo­lis-Žu­kaus­kas, jo raš­tai.

Vyž = Vỹžiai, Ši­lu­tės r.

Vj = Va­jasi̇̀škis, Za­ra­sų r.

Vkš = Viekš­niai̇̃, Ma­žei­kių r.

Vl = Ve­liuonà, Jur­bar­ko r.

vlg. = vul­ga­riz­mas, vul­ga­riai.

Vlk = Val­ki­niñkai, Va­rė­nos r.

Vlkj = Vil­kijà, Kau­no r.

Vlkš = Vilkỹškiai, Ši­lu­tės r.

Vlkv = Vil­kavi̇̀škis.

Vln = Barto­lomėjus Vi­lentas, jo raštai ir vertimai.

Vlž = Velžỹs, Pa­ne­vė­žio r.

Vn = Vainùtas, Ši­lu­tės r.

Vnž = An­ta­nas Vie­na­žin­dys, jo raš­tai.

Vp = Vẽpriai, Uk­mer­gės r.

Vrb = Virbãlis, Vil­ka­viš­kio r.

Vrn = Va­rėnà.

Vrnv = Va­ranãvas (Ba­latnà), Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Vrt = Verti̇̀mai, Jur­bar­ko r.

Vs = Vei­sie­jai̇̃, Laz­di­jų r.

Všk = Vaš­kai̇̃, Pa­sva­lio r.

Všn = Vi̇́ešin­tos, Anykš­čių r.

VšR = Vi̇̀ša­kio Rūdà, Ma­ri­jam­po­lės r.

Všt = Vištýtis, Vil­ka­viš­kio r.

Všv = Vi̇́eš­vė­nai, Tel­šių r.

Vv = Vei­ve­riai̇̃, Prie­nų r.

Vvr = Veivi̇̀ržė­nai, Klai­pė­dos r.

Vvs = Vi̇́evis, Tra­kų r.

Vž = Vė́žai­čiai, Klai­pė­dos r.

Vžns = Výžuo­nos, Ute­nos r.

Zob = Ste­pas Zo­bars­kas, jo raš­tai ir ver­ti­mai.

Zp = Zapýškis, Kau­no r.

Zr = Za­ra­sai̇̃.

Zt = Zi̇́ete­la (Diat­lo­vo), Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Zur = Algimantas Zurba, jo rašai.

Žal = Ža­lióji, Vil­ka­viš­kio r.

Žb = Žióbiš­kis, Ro­kiš­kio r.

Žd = Židi̇̀kai, Ma­žei­kių r.

Žem = Že­mai­tė (Ju­li­ja Žy­man­tie­nė), jos raš­tai.

Žeml = Žemãlė, Ma­žei­kių r.

Žg = Žagãrė, Jo­niš­kio r.

Žgč = Žygáičiai, Tau­ra­gės r.

Žgn = Žai­ginỹs, Ra­sei­nių r.

Žil = Vytautė Žilinskaitė, jos raštai.

Žl = Žélva, Uk­mer­gės r.

Žlb = Žli­bi­nai̇̃, Plun­gės r.

Žln = Ži­li­nai̇̃, Va­rė­nos r.

Žlp = Žal̃piai, Kel­mės r.

Žm = Žei̇̃mis, Jo­na­vos r.

Žml = Žeimẽlis, Pa­kruo­jo r.

Žmt = Že­mai̇̃tkie­mis, Uk­mer­gės r.

Žr = Žarė́nai, Tel­šių r.

Žrm = Žirmū́nai, Va­ra­na­vo r., Gar­di­no sri­tis, Bal­ta­ru­si­ja.

Žsl = Žãsliai, Kai­šia­do­rių r.

Žv = Žviñgiai, Ši­la­lės r.

Žvr = Žvirgždáičiai, Ša­kių r.

Žž = Žiežmãriai, Kai­šia­do­rių r.

x = svetimybė.