Dabartinės lietuvių kalbos žodyno sutrumpinimai

agr.   agronomija

anat.   anatomija

archit.   architektūra

asm.   asmuo, asmeninis

astr.   astronomija

aukšt.   aukštaičių

av.   aviacija

b.   bendroji giminė

bažn.   bažnytinis

bdv.   būdvardis 

beasm.   beasmenė vartosena

biol.   biologija

bot.   botanika

buv.   buvęs, -usi

chem.   chemija

d.   liaudies dainos žodis, posakis ar sakinys

daug.   dauginis

dgs.   daugiskaita, daugiskaitinis

dkt.   daiktavardis

dll.   dalelytė

dlv.   dalyvis

dvisk.   dviskaita

dz.   dzūkų

džn.   dažninis (kartotinis) veiksmažodis

ekon.   ekonomika

esam.   esamasis laikas

etnogr.   etnografija

euf.   eufemizmas

fam.   familiarus, familiariai

farm.   farmacija

fil.   filosofija

fin.   finansai

fiz.   fizika

fiziol.   fiziologija

fot.   fotografija

gal.   galininkas

geogr.   geografija

geol.   geologija

geom.   geometrija

įnag.   įnagininkas

iron.   ironiškas, ironiškai

įst.   įstangos kartotinis

istor.   istorinis, istorija; istorizmas

išt.   ištiktukas

įterpt.   įterptinis žodis, posakis

įv.   įvardis

jng.   jungtukas

jst.   jaustukas

juok.   juokiamasis, juokaujamai

kar.   karyba

kiek.   kiekinis

kilm.   kilmininkas

klaus.   klausiamasis

klnt.   kelintinis

knyg.   knyginis žodis

kom.   komercija

komp.   kompiuterija

kt.   kiti, kitkas

kul.   kulinarija

kuop.   kuopinis

liep.   liepiamoji nuosaka, liepiamasis

lingv.   lingvistika

lit.   literatūros teorija ar istorija

m.   moteriškoji giminė

malon.   maloninis

mat.   matematika

med.   medicina

menk.   menkinamasis, menkinamai

min.   mineralogija

mit.   mitologija

modal.   modalinis žodis ar junginys

muz.   muzika

mžb.   mažybinis; mažybinis kartotinis

naud.   naudininkas

nežym.   nežymimasis

niek.   niekinamasis, niekinamai

nkt.   nekaitomas

nuos.   nuosaka

of.   oficialus, oficialiai

pan.   panašus, panašiai

parod.   parodomasis

pažym.   pažymimasis

ped.   pedagogika

plg.   palygink

poez.   poezija; poezijoje tevartojamas žodis

polit.   politikos terminas

ppr.   paprastai

priešd.   priešdėlis

prk.   perkeltine reikšme

prl.   prielinksnis

prp.   parūpinamasis veiksmažodis

prš.   priešybė, priešinga reikšme

prv.   prieveiksmis

prž.   priežastinis veiksmažodis

psich.   psichologija

psn.   pasenęs žodis ar posakis

pvz.   pavyzdžiui

refr.   refrenas

relig.   religija

ryt.   rytų aukštaičių

sant.   santykinis

savyb.   savybinis

sngr.   sangrąžinis

sktv.   skaitvardis

spec.   specialus

sport.   sportas

stat.   statyba

subsp.   subspecies (porūšis)

sutr.   sutrumpinimas, sutrumpintai

šauksm.   šauksmininkas

šnek.   šnekamosios kalbos žodis ar reikšmė

tarm.   tarminis

teatr.   teatras

tech.   technika, technologija

teis.   teisė

tekst.   tekstilė

tts.   tautosaka

užs.   užsienyje

v.   vyriškoji giminė

vak.   vakarų aukštaičių

var.   varietas (atmaina)

vard.   vardininkas

vet.   veterinarija

viet.   vietininkas

vksm.   veiksmažodis

vns.   vienaskaita

vulg.   vulgarizmas, vulgariai

zool.   zoologija

žem.   žemaičių

žemd.   žemdirbystė

žr.   žiūrėk