A – Auszra. Laikrasztis iszleidžiamas Lietuvos milėtoju. Tilžėje 1883–1886. (Skaitmenys rodo metus ir puslapius.) Ad – Adùtiškis, Švenčionių r. Adm – Adomỹnė, Kupiškio r. AED – Atbėga elnias devyniaragis. Rožės Sabaliauskaitės tautosakos ir etnografijos rinktinė. Sudarė ir parengė Pranė Jokimaitienė ir Norbertas Vėlius. Vilnius, 1986. (Skaitmenys rodo puslapius.) J.Aist – Jonas Aistis (Kossu-Aleksandravičius) (1904–1973), jo raštai. Akm – Akmẽnė. ...