Gyvenamųjų vietų vardų sutrumpinimai

Ad Adùtiškis (Švenčionių̃ r.)
Akm Akmẽnė
Al Alytùs
Aln Alantà (Molė́tų r.)
Als Alsė́džiai (Plùngės r.)
Alv Ãlovė (Alytaũs r.)
Alvt Alvi̇̀tas (Vilkavi̇̀škio r.)
An Anykščiai̇̃
Ant Antãlieptė (Zarasų̃ r.)
Antz Antãzavė (Zarasų̃ r.)
APnm Aukštóji Panemùnė (Kauno mst. dalis)
Ar Ariógala (Raséinių r.)
Auk Aukštdvarỹs (Trãkų r.)
Bb Bãbtai (Kaũno r.)
Bbl Būblẽliai (Šakių̃ r.)
Bln Bieliónys (Švenčionių̃ r.)
Blnk Bálninkai (Molė́tų r.)
Br Barzdai̇̃ (Šakių̃ r.)
Brb Balbiẽriškis (Príenų r.)
Brš Bi̇̀rštonas
Brt Bar̃tninkai (Vilkavi̇̀škio r.)
Brž Bi̇̀ržai
Bsg Baisógala (Radvi̇̀liškio r.)
Bt Batakiai̇̃ (Tauragė̃s r.)
Btg Betýgala (Raséinių r.)
Btr Butrimónys (Alytaũs r.)
Ck Ceikiniai̇̃ (Ignali̇̀nos r.)
Čk Čẽkiškė (Kaũno r.)
Dbč Dubi̇̀čiai (Varėnõs r.)
Dbg Dubingiai̇̃ (Molė́tų r.)
Dbk Debei̇̃kiai (Anykščių̃ r.)
Dg Daũgai (Alytaũs r.)
Dgč Degùčiai (Zarasų̃ r.)
Dgl Daũgailiai (Utenõs r.)
Dglš Daugėli̇̀škis (Ignali̇̀nos r.)
Dj Daujė́nai (Pãsvalio r.)
Dkšt Dū́kštas (Ignali̇̀nos r.)
Dl Déltuva (Ukmergė̃s r.)
Dr Darbė́nai (Kretingõs r.)
Drsk Drùskininkai
Ds Dùsetos (Zarasų̃ r.)
Dt Dotnuvà (Kėdáinių r.)
Dv Dievẽniškės (Šal̃čininkų r.)
Dvl Dovilai̇̃ (Klai̇̃pėdos r.)
Eiš Ei̇̃šiškės (Šal̃čininkų r.)
End Endriejãvas (Klai̇̃pėdos r.)
Erž Er̃žvilkas (Jùrbarko r.)
Gdl Gudẽliai (Marijámpolės sav.)
Gdr Giedrai̇̃čiai (Molė́tų r.)
Gdž Gudžiū́nai (Kėdáinių r.)
Gl Gel̃gaudiškis (Šakių̃ r.)
Glv Gélvonai (Širvintų̃ r.)
Gr Gaũrė (Tauragė̃s r.)
Graž Graži̇̀škiai (Vilkavi̇̀škio r.)
Grg Gargždai̇̃ (Klai̇̃pėdos r.)
Grk Gi̇̀rkalnis (Raséinių r.)
Grl Garliavà (Kaũno r.)
Grnk Griñkiškis (Radvi̇̀liškio r.)
Grš Gri̇̀škabūdis (Šakių̃ r.)
Grz Gruzdžiai̇̃ (Šiaulių̃ r.)
Gižai̇̃ (Vilkavi̇̀škio r.)
Igl Igliškė̃liai (Marijámpolės sav.)
Ign Ignalinà
Yl Ylakiai̇̃ (Skuõdo r.)
Imbr Im̃bradas (Zarasų̃ r.)
Jdp Júodupė (Rõkiškio r.)
Jnk Jankai̇̃ (Kazlų̃ Rūdõs sav.)
Jnš Jõniškis
Jnšk Joniškė̃lis (Pãsvalio r.)
JnšM Jõniškis (Molė́tų r.)
Jon Jonavà
Jrb Jùrbarkas
Jsv Jósvainiai (Kėdáinių r.)
Jšn Jašiū́nai (Šal̃čininkų r.)
Jz Jiẽznas (Príenų r.)
Jūžintai̇̃ (Rõkiškio r.)
Kbr Kybártai (Vilkavi̇̀škio r.)
Kdl Kiduliai̇̃ (Šakių̃r.)
Kdn Kėdáiniai
Kin Kintai̇̃ (Šilùtės r.)
Kl Kuliai̇̃ (Plùngės r.)
Klm Kel̃mė
Klp Klai̇̃pėda
Klt Kal̃tanėnai (Švenčionių̃ r.)
Kltn Kal̃tinėnai (Šilãlės r.)
Klvr Kalvarijà
Km Kamajai̇̃ (Rõkiškio r.)
Kn Kaũnas
Kp Kùpiškis
Kpč Kãpčiamiestis (Lazdi̇̀jų r.)
Kr Kriū̃kai (Šakių̃ r.)
Krč Krinči̇̀nas (Pãsvalio r.)
Kri Kriukai̇̃ (Jõniškio r.)
Krk Krãkės (Kėdáinių r.)
Krkn Krekenavà (Panevėžio r.)
Krn Krúonis (Kaišiadorių̃ r.)
Krns Kriaũnos (Rõkiškio r.)
Krnv Kernavė̃ (Vi̇̀lniaus r.)
Krp Kruopiai̇̃ (Akmẽnės r.)
Krsn Krosnà (Lazdi̇̀jų r.)
Krš Kuršė́nai (Šiaulių̃ r.)
Krt Kar̃tena (Kretingõs r.)
Krtn Kretingà
Krtv Kùrtuvėnai (Šiaulių̃ r.)
Krž Krãžiai (Kel̃mės r.)
Kaišiadórys
Kt Ketùrvalakiai (Vilkavi̇̀škio r.)
Ktč Katýčiai (Šilùtės r.)
Ktk Kùktiškės (Utenõs r.)
Kur Kurkliai̇̃ (Anykščių̃ r.)
Kv Kvė́darna (Šilãlės r.)
Kvr Kavárskas (Anykščių̃ r.)
KzR Kazlų̃ Rūdà
Lap Lãpės (Kaũno r.)
Lbn Labanóras (Švenčionių̃ r.)
Lbv Liubãvas (Kalvari̇̀jos sav.)
Ldv Lýduvėnai (Raséinių r.)
Ldvn Liudvinãvas (Marijámpolės sav.)
Lel Leliū́nai (Utenõs r.)
Lg Lýgumai (Pakrúojo r.)
Lk Luõkė (Telšių̃ r.)
Lkč Lekė́čiai (Šakių̃ r.)
Lkm Liñkmenys (Ignali̇̀nos r.)
Lkš Lukšiai̇̃ (Šakių̃ r.)
Lkv Laũkuva (Šilãlės r.)
Lnkv Linkuvà (Pakrúojo r.)
Lnt Leñtvaris (Trãkų r.)
Lp Léipalingis (Druskininkų sav.)
Liškiavà (Varėnõs r.)
Lzd Lazdi̇̀jai
Lai̇̃žuva (Mažei̇̃kių r.)
Mck Mickū́nai (Vi̇̀lniaus r.)
Mdnk Mẽdininkai (Vi̇̀lniaus r.)
Mdž Modžiū́nai (Švenčionių̃ r.)
Mgn Magū́nai (Švenčionių̃ r.)
Ml Mielagė́nai (Ignali̇̀nos r.)
Mlt Molė́tai
Mrc Marcinkónys (Varėnõs r.)
Mrj Marijámpolė
Mrk Merki̇̀nė (Varėnõs r.)
Mrs Miroslãvas (Alytaũs r.)
Ms Mósėdis (Skuõdo r.)
Msn Mùsninkai (Širvintų̃ r.)
Mšg Máišiagala (Vi̇̀lniaus r.)
Mšk Meškùičiai (Šiaulių̃ r.)
Mžk Mažei̇̃kiai
Nj Naujãmiestis (Pãnevėžio r.)
Nm Kudi̇̀rkos Naũmiestis (Šakių̃ r.)
Nmč Nemenči̇̀nė (Vi̇̀lniaus r.)
Nmk Nemãkščiai (Raséinių r.)
NmŽ Žemai̇̃čių Naũmiestis (Šilùtės r.)
Nv Nevarė́nai (Telšių̃ r.)
Nvrd Nevardė́nai (Telšių̃ r.)
Ob Obẽliai (Rõkiškio r.)
Onš Õnuškis (Trãkų r.)
Pb Pabéržė (Vi̇̀lniaus r.)
Pbr Pãbiržė (Bi̇̀ržų r.)
Pbrd Pabradė̃ (Švenčionių̃ r.)
Pbs Pabáiskas (Ukmergė̃s r.)
Pg Pagiriai̇̃ (Kėdáinių r.)
Pgg Pagė́giai
Pjv Pajevonỹs (Vilkavi̇̀škio r.)
Pkn Pakúonis (Príenų r.)
Pkr Pakrúojis
Plk Plókščiai (Šakių̃ r.)
Plkn Paluknỹs (Trãkų r.)
Pln Plùngė
Plng Palangà
Pls Pelesà (Baltarusija)
Plt Plãteliai (Plùngės r.)
Plv Pi̇̀lviškiai (Vilkavi̇̀škio r.)
Pmp Pùmpėnai (Pãsvalio r.)
Pn Panevėžỹs
Pnd Pandėlỹs (Rokiškio r.)
Pnm Panemunė̃lis (Rõkiškio r.)
PnmR Panemùnis (Rõkiškio r.)
Pns Pùnskas (Lenkija)
Pnt Panoteriai̇̃ (Jonavõs r.)
Pp Papi̇̀lė (Akmẽnės r.)
Ppl Papilỹs (Bi̇̀ržų r.)
Prk Pri̇́ekulė (Klai̇̃pėdos r.)
Prn Pri̇́enai
Prnv Pérnarava (Kėdáinių r.)
Ps Pasvalỹs
Pašvitinỹs (Pakrúojo r.)
Pšl Pùšalotas (Pãsvalio r.)
Pšš Pašušvỹs (Radvi̇̀liškio r.)
Pažáislis (Kaũno mst. dalis)
R Riešė̃ (Vi̇̀lniaus r.)
Raud Raudõnė (Jùrbarko r.)
Rd Radvi̇̀liškis
Rdd Raudóndvaris (Kaũno r.)
Rdm Rudaminà (Lazdi̇̀jų r.)
RdmV Rudaminà (Vi̇̀lniaus r.)
Rdn Raudė́nai (Šiaulių̃ r.)
RdN Nemunė̃lio Radvi̇̀liškis (Bi̇̀ržų r.)
Rdnk Rū̃dninkai (Šal̃čininkų r.)
Rdš Rū̃diškės (Trãkų r.)
Rgv Raguvà (Pãnevėžio r.)
Rim Rimšė̃ (Ignali̇̀nos r.)
Rk Rõkiškis
Rkn Rùkainiai (Vi̇̀lniaus r.)
Rm Ramýgala (Pãnevėžio r.)
Rmš Rum̃šiškės (Kaišiadorių̃ r.)
Rs Raséiniai
Rsn Rùsnė (Šilùtės r.)
Ršk Reškutė́nai (Švenčionių̃ r.)
Rt Rietãvas
Rud Rudnià (Varėnõs r.)
Rz Rozali̇̀mas (Pakrúojo r.)
Sb Subãčius (Kùpiškio r.)
Sd Sedà (Mažei̇̃kių r.)
Sem Semeli̇̀škės (Elektrė́nų sav.)
Sk Skaistgirỹs (Jõniškio r.)
Skd Skuõdas
Skdv Skaudvi̇̀lė (Tauragė̃s r.)
Skm Skiemónys (Anykščių̃ r.)
Skp Skãpiškis (Kùpiškio r.)
Slč Salõčiai (Pãsvalio r.)
Slk Sãlakas (Zarasų̃ r.)
Slm Salãmiestis (Kùpiškio r.)
Slnt Salantai̇̃ (Kretingõs r.)
Smal Smálvos (Zarasų̃ r.)
Sml Smil̃giai (Pãnevėžio r.)
Smln Smaliniñkai (Jùrbarko r.)
Smn Sim̃nas (Alytaũs r.)
Sng Sangrūdà (Kalvari̇̀jos sav.)
Snt Sintautai̇̃ (Šakių̃ r.)
Srd Serẽdžius (Jùrbarko r.)
Srj Seiri̇̀jai (Lazdi̇̀jų r.)
Srv Survi̇̀liškis (Kėdáinių r.)
Ss Sasnavà (Marijámpolės sav.)
Ssk Si̇́esikai (Ukmergė̃s r.)
Stč Stačiū́nai (Pakrúojo r.)
Stk Stãkliškės (Príenų r.)
Str Strūnáitis (Švenčionių̃ r.)
Sv Svėdasai̇̃ (Anykščių̃ r.)
Svrk Svi̇̀rkos (Švenčionių̃ r.)
Šauk Šáukėnai (Kel̃mės r.)
Šd Šeduvà (Radvi̇̀liškio r.)
Šil Šilavótas (Príenų r.)
Šk Šakiai̇̃
Škn Šakýna (Šiaulių̃ r.)
Šl Šiauliai̇̃
Šlčn Šal̃čininkai
Šll Šilãlė
Šln Šiaulė́nai (Radvi̇̀liškio r.)
Šlu Šilùtė
Šlv Ši̇̀luva (Raséinių r.)
Šm Šùmskas (Vi̇̀lniaus r.)
Šmk Šimkáičiai (Jùrbarko r.)
Šmn Šimónys (Kùpiškio r.)
Šr Ši̇̀rvintos
Šš Šešuõliai (Ukmergė̃s r.)
Št Šė́ta (Kėdáinių r.)
Šut Šùtai (Švenčionių̃ r.)
Šv Švė́kšna (Šilùtės r.)
Švn Šveñtežeris (Lazdi̇̀jų r.)
Švnč Švenčiónys
Švnčl Švenčionė̃liai (Švenčionių̃ r.)
Tj Taujė́nai (Ukmergė̃s r.)
Tl Telšiai̇̃
Trak Trãkai
Trg Tauragė̃
Trgl Turgẽliai (Šal̃čininkų r.)
Trgn Taurãgnai (Utenõs r.)
Trk Tirkšliai̇̃ (Mažei̇̃kių r.)
Trš Trýškiai (Telšių̃ r.)
Tršk Troškū́nai (Anykščių̃ r.)
Tt Týtuvėnai (Kel̃mės r.)
Tv Tvẽrai (Rietãvo sav.)
Tvr Tverẽčius (Ignali̇̀nos r.)
Ūd Ūdrijà (Alytaũs r.)
Ukm Ukmergė̃
Ut Utenà
Užp Užpãliai (Utenõs r.)
Užv Ùžventis (Kel̃mės r.)
V Vi̇̀lnius
Vad Vadõkliai (Pãnevėžio r.)
Varn Var̃niai (Telšių̃ r.)
Vb Vabalniñkas (Bi̇̀ržų r.)
Vdk Vidùklė (Raséinių r.)
Vg Váiguva (Kel̃mės r.)
Vgr Vegẽriai (Akmẽnės r.)
Vkš Viekšniai̇̃ (Akmẽnės r.)
Vl Veliuonà (Jùrbarko r.)
Vlk Valkiniñkai (Varėnõs r.)
Vlkj Vilkijà (Kaũno r.)
Vlkv Vilkavi̇̀škis
Vn Vainùtas (Šilùtės r.)
Vnd Vandžiógala (Kaũno r.)
Vp Vẽpriai (Ukmergė̃s r.)
Vrb Virbãlis (Vilkavi̇̀škio r.)
Vrdv Várduva (Plùngės r.)
Vrn Varėnà
Vs Veisiejai̇̃ (Lazdi̇̀jų r.)
Viešvilė̃ (Jùrbarko r.)
Všk Vaškai̇̃ (Pãsvalio r.)
Všn Vi̇́ešintos (Anykščių̃ r.)
Všt Vištýtis (Vilkavi̇̀škio r.)
Vv Veiveriai̇̃ (Príenų r.)
Vvr Veivi̇̀ržėnai (Klai̇̃pėdos r.)
Vvs Vi̇́evis (Elektrė́nų sav.)
Vžns Výžuonos (Utenõs r.)
Zp Zapýškis (Kaũno r.)
Zr Zarasai̇̃
Žal Žalióji (Vilkavi̇̀škio r.)
Žd Židi̇̀kai (Mažei̇̃kių r.)
Žg Žagãrė (Jõniškio r.)
Žgč Žygáičiai (Tauragė̃s r.)
Žl Žélva (Ukmergė̃s r.)
Žm Žei̇̃miai (Jonavõs r.)
Žml Žeimẽlis (Pakrúojo r.)
Žmt Žemai̇̃tkiemis (Ukmergė̃s r.)
Žr Žarė́nai (Telšių̃ r.)
Žrm Žirmū́nai (Baltarusija)
Žsl Žãsliai (Kaišiadorių̃ r.)
Žvr Žvirgždáičiai (Šakių̃ r.)
Žž Žiežmãriai (Kaišiadorių̃ r.)