Literatūros sutrumpinimai

M. Altbauer, 1964 – Altbauer M. Dublety imion biblijnych w polszczyznie. – In: Onomastica. Wrocław–Warszwa–Kraków–Gdańsk, 1964, rocz. 10, zesz. 1–2, s. 196–203.

ATSŽ – Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. – V., 1974, 1 d.; V., 1976, 2 d.

A. Bach, 1952 – Bach A. Deutsch. – Namenkunde. I. Die deutschen Personennamen. – Heidelberg, 1952. Bd 1.

A. Bach, 1953 – Bach A. Deutsch. – Namenkunde. I. Die deutschen Personennamen. – Heidelberg, 1953, Bd 2.

J. Bagdonas, 1978 – Bagdonas J. Vietovardžiai, kilę iš žemėvaldos ir žemėtvarkos terminų. – V., 1978 (mašinraštis).

H. Bahlow, 1967 – Bahlow H. Deutsches Namenlexikon. Familien- und Vornamen nach Ursprung und Sinn erklärt. – München, 1967.

J. Balkevičius, J. Kabelka, 1977 – Balkevičius J., Kabelka J. Lietuvių–latvių kalbų žodynas. – V., 1977.

L. Baluodė, O. Bušas, 1982 – Baluodė L., Bušas O. Bendrieji lietuvių ir latvių asmenvardžiai. – Mokslas ir gyvenimas, 1982, Nr. 3, p. 18–19.

J. Bystroń, 1936 – Bystroń J. Nazwiska polskie. – Lwów –Warszawa, 1936.

E. Blese, 1929 – Blese E. Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas. I. Vecākie personu vārdi un uzvārdi. – Rīga, 1929.

BNF – Beiträge zur Namenforshung. – Heidelberg, 1949 tt.

J. Brechenmacher, 1960 – Brechenmасher J. К. Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen. – Limburga. d. Lahn, 1960, A–J.

J. Brechenmacher, 1963 – Вrechenmacher J. K. Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen. – Limburg a. d. Lahn, 1963, K–Z.

BSAK – Baltų ir slavų antroponimikos klausimai. Tarprespublikinės konferencijos medžiaga. – Šiauliai. 1970.

J. Bubak, 1970 – Bubak J. Nazwiska ludności dawnego starostwa nowotarskiego. – Wrocław–Warszawa–Кaków–Gdańsk, 1970, t. 1.

J. Bubak, І971 – Bubak J. Nazwiska ludności dawnego starostwa nowotarskiego. – Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1971, t. 2.

K. Būga, 1958 – Būga K. Rinktiniai raštai. – V., 1958, t. 1.

K. Būga, 1959 – Būga K. Rinktiniai raštai. – V., 1959, t. 2.

K. Būga. 1961 – Būga K. Rinktiniai raštai. – V., 1961, t. 3.

ABS – Acta Baltico-Slavica. – Białystok. 1964 tt.

A. Dauzat, 1951 – Dauzat A. Dictionaire étimoiogique des noms de famille et de prénoms de France. 3e éd. – Paris, 1951.

DLKŽ – Dabartinės lietuviu kalbos žodynas. – V., 1972

J. Dumčius. 1957 – Dumčius J. Antikiniai vardai lietuvių liaudies kalboje. – Vilniaus valst. V. Kapsuko vardo universiteto mokslo darbai. Istorijos-filologijos mokslu serija. V., 1957, t. 3, p. 171–185.

J. Dumčius, 1958 a – Dumčius J. Antikiniai vardai lietuvių literatūrinėje kalboje. – V., 1958, t. 1–2. (Disertacijos rankraštis, esantis VVU rankraštyne.)

J. Dumčius. 1958 b – Dumčius J. Antikiniai tikriniai vardai lietuvių raštuose. – Vilniaus valst. V. Kapsuko vardo universiteto mokslo darbai. Istorijos-filologijos mokslų serija. V., 1958, t. 4, p. 81–110.

J. Endzelins, 1956 – Endzelīns J. Latvijas PSR vietvārdi. – Rīgā, 1956, 1 daļa, 1. sējums.

J. Endzelīns, 1961 – Endzelīns J, Latvijas PSR vietvārdi. – Rīgā, 1961, 1 daļa, 2. sējums.

W. Fenziau, 1936 – Fenzlau W. Die deutschen Formen der litauischen Orts-und Personennamen des Memelgebiets. – Halle / Saale, 1936.

W. Fleischer, 1964 – Fleischer W. Die deutschen Personennamen. Berlin, 1964.

E. Fraenkel, 1962 – Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. – Heidelberg, 1962–1965.

J. Gebauer, 1970 – Gebauer J. Slovnk staročeský. – Praha, 1970, dil 1 (A–J) 2-asis leid.

J. Gebauer, 1970 a – Gebauer J. Slovnk staročeský. – Prah, 1970, dil 2 (K–N), 2-asis leid.

G. Gerulis, 1922 – Gerullis G. Die altpreußischen Ortsnamen. – Berlin und Leipzig, 1922.

Ginčai I, II – Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais. – V., 1959, t. 1; V., 1961, t. 2.

M. Gottschald, 1954 – Gottschald M. Deutsche Namenkunde. Unsere Familiennamen nach ihrer Entstehung unci Bedeutung. – Berlin, 1954.

V. Hellfritzsch, 1969 – Hellfritzsch V. Vogtländische Personennamen. – Berlin, 1969.

L. Hosák, R. Šrámek, 1970 – Hosák L. Šrámek R. Mstn jména na Moravĕ a ve Slezsku. – Praha, 1970, t. I. A–L.

J. Jurginis. 1968 – Jurginis J. Kas pavadino kaimą. – Valstiečių laikraštis, 1968, Nr. 36 (3389).

V. Kalvaitis, 1910 – Kalwaitis W. Lietuwiszkų Wardų Klėtele su 15000 wardų. – Tilžė, 1910.

S. Karaliūnas, 1966 – Karaliūnas S. Dėl Gaveikėnų, Gaveikio ir Gavio kilmės. – Kn.: Ignalinos kraštas. V., 1966. p. 242–243.

S. Karaliūnas, 1967 – Karaliūnas S. Lie. katãlyti ir katãryti. – Baltistica, 1967, t. 3(2), p. 219–222.

V. Kiparsky, 1956 – Kiparsky V. Ein russischer Familiennamentyp. – In: Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag. Wiesbaden, 1956, S. 230–234.

F. Kluge, 1957 – Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. – Berlin, 1957.

M. Kondratiuk, 1974 – Kondratiuk M. Nazwy miejscowe południowo-wschodnej Białostocczyzny. – Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1974.

D. Kopertowska, 1980 – Kopertowska D. Kieleckie antroponimy XVI i XVII wieku. – Kielce, 1980.

S. Kozierowski 1938 – Kozierowski S. Nazwiska, przezwiska, przydomki, imiona polskie niektórych typów słowiańskich. Księga rodzaju ludu polskiego. – Poznań, 1938. cz. 1.

K. Kuzavinis, 1964 – Kuzavinis K. Lietuvos vardo kilmė. – Kalbotyra, 1964, t. 10, p. 5–16.

K. Kuzavinis, 1966 Kuzavinis K. Etymologica. – Baltistica, 1966, t. 1(2), p. 177–184.

K. Kuzavinis, B.Savukynas. 1971 – Kuzavinis K., Savukynas B. Lietuvių vardų etimologinis žodynas. – Kn.: Vardai ir žodžiai. V., 1971, p. 50–157.

LAG – Lauksaimnieku uncitu zemes īpašnieku adresu grāmata / Red. V. Salnais unA. Maldups. – Rīgā, 1931.

B. Laumane, 1973 – Laumane B. Zivju nosaukumi latviešu valodā. – Rīgā, 1973.

LKG – Lietuvių kalbos gramatika. – V., 1965, t. 1.

LKŽ – Lietuviu kalbos žodynas. – V., 1956–1982, t. 1–12.

LP – Lingua Posnaniensis. – Poznań, 1949 tt.

LVV – K. Mǖlenbacha Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. – Rīgā, 1923–1932, t. 1–4.

LVVP – Endzelīns J. un Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mǖhlenbacha Latviešu valodas vārdnīcai. – Rīgā, 1934–1946, t. 1–2.

V. Macijauskienė, 1973 – Maciejauskiene V.Naujosios dvikamienės lietvių pavardės su asmenvardiniu sandu. – Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai A serija, V., 1973, t. 1(42), p. 177–181.

V. Maciejauskienė, 1975 – Maciejauskienė V. Lietuvių pavardžių formavimasis XVI a. II pusėje. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija. V., 1975, t. 3(52), p. 143–152.

J. Mączyński, 1970 – Mączyński J. Nazwiska Łodzian (XV–XIX wiek). – Lódź, 1970.

F. Miklosich, 1927 – Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen von Franz Miklosich. – Heidelberg, 1927.

T. Milewski, 1936 – Milewski Т. Słowiańskie imiona osobowe na tle porównawczym. – Z polskich studiów slawistycznych. Seria 2. Językoznawstwo. – Warszawa, 1963, s. 101–106.

T. Milewski, 1969 – Milewski T. Indoeuropejskie imiona osobowe. – Wrocław–Warszawa–Kraków, 1969.

ML – Meyers neues Lexikon – Leipzig, 1961–1964, Bd 1–8.

MLTE – Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija – V., 1966, t. 1; 1968, t. 2: 1971. t. 3.

L. Mulevičius, 1978 – Mulevičius L. Socialinės-ekonomines istorijos atspindžiai vietovardžiuose. – Mokslas ir gyvenimas, 1978, Nr. 8, p. 32–33.

I. Neumann, 1970 – Neumann I. Die bäuerlichen Familiennamen des Landkreises Oschatz. – Berlin, 1970.

J. Ochmański, 1967 – Ochmański J. Ludność litewska we włości Obolce na Białorusi wschodniej w XIV–XVI wieku. – Acta Baltico-Slavica. Białystok, 1967, t. 5, p. 147–158.

J. Otrębski, 1953 – Otrębski J. Randbemerkungen zu dem Werk vonPranas Skardžius Lietuvių kalbos žodžių daryba. Vilnius, 1943, S. 768. – Lingua Posnaniensis. Poznań, 1953, t. 4, S. 31–59.

J. Otrębski, 1959 – Otrębski J. Jagiełło. – In: Rakstu krājums veltījums [...] Jānim Endzelīnam... – Rīgā, 1959. p, 211–214.

J. Otrębski, 1963 – Otrębski J. Baltisch-Slawische Miszellen. Lingua Posnaniensis. – Poznań, 1963, t. 9, S. 115–121.

E. Rajandi, 1966 – Rajandi E. Raamal nimedest. – Tallinn, 1966.

RKr – Rakstu krājums veltījums akadēmiķim profesoram dr. Jānim Endzelīnam viņa 85 dzīves un 65 darba gadu atcerei. – Rīgā, 1959.

S. Rospond, 1967 – Rospond S. Słownik nazwisk śląskich. – Wrocław–Warszawa–Kraków, 1967, cz. 1, A–F.

S. Rospond, 1973 – Rospond S. Słownik nazwisk śląskich. – Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1973, cz. 2, G–K.

RTAS – Rīgas un Jūrmalas pilsētu telefona tīklu dzīvokļu telefonu abonentu saraksts. – Rīgā, 1971.

V. Rūķe-Draviņa, 1959 – Rūķe-Draviņa V. Diminutive im Lettischen. – Lund, 1959.

A. Sabaliauskas, 1970 – Sabaliauskas A. Iš baltų kalbų gyvulininkystės terminologijos istorijos. – Kn.: Iš lietuvių leksikologijos ir leksikografijos (Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 12). V., 1970, p. 7–81.

A. Salys, 1933 – Salys A. Mūsų lietuviškieji vardai. – Gimtoji kalba. Kaunas, 1933, p. 49–51; 69–74; 86–96; 121–122.

V. Salnais, A. Maldups, 1936 – Salnais V. un Maldups A. Latvijas ciemi. (Pēc 1935 g. tautas, sējumu-mājlopu un pirmas tirdzniecības-rūpniecības skaitīšanas materiāliem). – Rīgā. 1936.

M. Saule-Sleine, 1969 – Saule-Sleine M. Par uzvārdu Endzelīns. – Latviešu valodas kultūras jautājumi. Rīgā, 1969, p. 158–160.

F. Schütz, 1933 – Schütz F. Französische Familiennamen in Ostpreußen aus der Zeit der Schweizerkolonie. – Gumbinnen, 1933.

K. Siliņš, 1982 – Siliņš К. Latviešu personvārdu vārdnīca. – Rīgā (Rankraštis).

V. Sirtautas, 1970 – Sirtautas V. Dėl Sirvydo pavardės. – Kn.: Baltų ir slavų antroponimikos klausimai. Šiauliai, 1970, p. 30–34.

SJP – Słownik języka polskiego. – Warszawa, 1900–1919, t. 1–4.

SJPK – Słownik języka polskiego ułożony pod redakcją Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedżwiedzkiego. – Warszawa, 1900 tt.

SJPL – Słownik języka polskiego, przez M. Samuela Bogumiła Linde. – Warszawa, 1807–1814, t. 1–6.

P. Skardžius, 1941 – Skardžius P. Lietuvių kalbos žodžių daryba. – V., 1941.

P. Skardžius, 1956 – Skardžius P. Die Bindevokale in den litauischen zweistämmigen Personennamen. – In: Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag. – Wiesbaden, 1956, S. 502–509.

P. Skardžius, 1960 – Skardžius P. Litauische zweistämmige Personennamen mit mant- und mantà„bewegliche Habe". – Zeitschrift für slawische Philologie. 1960, Bd 29, H. 1., S. 146.

T. Skulina, 1973 – Skulina Т. Staroruskie imiennictwo osobowe (Prace onomastyczne, t. 20). – Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1973, cz. 1.

T. Skulina, 1974 – Skulina T. Staroruskie imiennictwo osobowe (Prace onomastyczne, t. 21). – Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk. 1974. cz. 2.

SM – Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. – Warszawa, 1967.

SSNO – Słownik staropolskich nazw osobowych / Pod. red. W. Taszyckiego. – Wrocław–Warszawa–Kraków. 1965–1980. t. 1–5.

J. Totoraitis, 1938 – Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. – K., 1938.

R. Trautmann, 1925 – Trautmann R. Die altpreußischen Personennamen. – Göttingen, 1925.

TTAN – Tallinna telefonivõrgu abonentide nimekiri. – Tallinn. 1960.

B. Unbegaun, 1972– Unbegaun В. О. Russian Surnames. – Oxford, 1972.

V. Urbutis, 1961 – Urbutis V. Dabartinės lietuvių kalbos galūnių darybos daiktavardžiai. – Kalbotyra. 1961, t. 3, p. 27–60.

V. Urbutis, 1965 – Urbutis V. Daiktavardžių daryba. – Kn.: Lietuvių kalbos gramatika. V., 1965. t. 1, p. 251–473.

V. Urbutis, 1965 a – Urbutis V. Žodžio trupas keleto tarminių sinonimų etimologija. – Baltistica, 1965. t. 1(1), p. 67–81.

V. Urbutis. 1969 – Urbutis V. [Rec.:] Jürgen Prinz. Die Slavisierung baltischer und Baltisierung slavischer Ortsnamen im Gebiet des ehemaligen Gouvernements Suwałki. Wiesbaden, 1968. – Baltistica, 1969, t. 5(2), p. 210–217.

A. Vanagas, 1974 – Vanagas A. Mūsų pavardės, I. Pavardės iš hebrajiškos kilmės vardų. – Kn.: Žodžiai ir žmonės. V., 1974, p. 86–152.

A. Vanagas, 1977 – Vanagas A. Mūsų pavardės, II. Pavardės graikiškos kilmės vardų. – Kn.: Žmonės ir kalba. V., 1977, p. 48–92.

A. Vanagas. 1980 – Vanagas A. Masų pavardės. III. Pavardės is lotyniškos kilmės vardų. – Kn.: Kalba ir mintis. V., 1980, p. 52–95.

WEP, 1890 – Wielka encyklopedya powszechna. – Warszawa, 1890 tt.

WEP, 1962 – Wielka encyklopedia powszechna. – Warszawa. 1962 tt.

A. de Vincenz. 1970 – de Vincenz André. Traité d'anthroponymie houtzoule. – München, 1970.

V. Vitkauskas, 1976 – Vitkauskas V. Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodynas. – V., 1976.

WSPR – Wielki słownik polsko-rosyjski. – Warszawa–Moskwa, 1967.

A. Zajda, 1970 – Zajda A. Nazwy urzędników staropolskich (do roku 1600). – Kraków, 1970.

Z. Zinkevičius, 1966 – Zinkevičius Z. Lietuvių dialektologija. Lyginamoji tarmių fonetika ir morfologija. – V., 1966.

Z. Zinkevičius, 1977 – Zinkevičius Z. Lietuvių antroponimika. Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje. – V., 1977.

Z. Zinkevičius, 1977 a – Zinkevičius Z. M. Mažvydo raštų kalba. – Baltistica, 1977, t. 13(2), p. 358–371.

H. Баскаков, 1972 – Баскаков H. А. Русские фамилии тюркского происхождения. VI. – Кн.: Восточнославянскaя ономастика. M., 1972, с. 176–209.

H. Баскаков, 1979 – Баскаков H. А. Русские фамилии тюркского происхождения. – М., 1979.

Н. Бирилло, 1970 – Бирилло Н. В. Литуанизмы в белорусской антропонимии. – Kn.: Baltų ir slavų antroponimikos klausimai. Šiauliai, 1970, p. 3–5.

M. Бирыла, 1966– Бірыла M. В. Беалруская антрапанімія. – Мінск, 1966.

M. Бирыла, 1969 – Бірыла M. В. Беалруская антрапанімія. – Мінск, 1969.

БРС – Беларуска-рускі слоунік. – М., 1962.

БСЭ – Большая советская энциклопедия. – M.. 1970–1978, т. 1–30.

С. Веселовский, 1974 – Веселовский С. Б. Ономастикой. – М., 1974.

Б. Гринченко, 1909 – Грннченко Б. Л. Словарь украинского языка. – Кіевъ, 1909, т. 4.

Г. Дьяченко, 1899 – Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. – М., 1899.

B. Жучкевич, 1974 – Жучкевич В. А. Краткий топонимический словарь.Белоруссии. – Минск, 1974.

3. Зинкявичюс, 1980 – Зинкявичюс 3. К истории литовских личных имен восточнославянского происхождения. – В кн.: Балто-славянскис этноязыковые контакты. – М., 1980, с. 151–156.

C. Илчев, 1969 – Илчев С. Речник на личните и фамилии имена у българите. – София, 1969.

В. Ластоўскі, 1924 – Ластоўскі В. Падручны расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік. – Коўна, 1924.

M. Морошкин, 1867 – Морошкинь М. Славянскій именословъ или собраніе славянсихъ личныхъ имень въ алфавитномъ порядке. – СПб., 1867.

В. Никонов, 1972- Никонов В. А. Опыт словаря русских фамилий,

I. – Этимология 1970. М., 1972, с. 116–142.

В. Никонов, 1973 – Никонов В. А. Опыт словаря русских фамилий,

II – Этимология 1971. М., 1973, с. 208–280.

В. Никонов, 1975 – Никонов В. А. Опыт словаря русских фамилий,

III. – Этимология 1973. М., 1975, с. 131–155

В. Никонов, 1976– Никонов В. А. Опыт словаря русских фамилий,

IV. – Этимология 1974. М., 1576, С. 129–157.

И. Петровский, 1966– Петровский Н. А. Словарь русских личных имён. – М., 1966.

Н. Подольская, 1975 – Подольская Н. В. Ономастикой Новгородских берестяных грамот ХI–ХV вв. – In: Actes du XIе Congres international des sciences onomastiques. Sofia, 1975, t. 2. p. 141–146.

ПСРЛ XIV – Полное собрание русскихъ летописей. Т. 14. 1. Указатель лицъ. – СПб., 1910.

Ю. Редько, 1969 – Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. – Київ, 1969.

СAMC – Список абонентов Московской городской телефонной сети. Квартирные телефоны. – М., 1971, ч. 1; М.,1971, ч. 2; М.,1972, ч. 3; М., 1972, ч. 4.

И. Спрогис. 1888 – Спрогис П. Географический словарь древней жомойтской земли XVI столетия. – Вильна, 1888.

И. Спрогис, 1905 – Спрогисъ И. Я. Подробный алфавитный указатель кь I–XIII томамь археографического сборника, издаваемого при Виленскомъ учебномь округе. – Вильна. 1905.

ССМ – Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. – Київ. 1977, т. 1; 1978, т. 2.

А. Суперанская, 1969 – Суперанская А. В. Структура имени собственного. – М., 1969.

А.Толкачев, 1975 – Толкачев А. И. К истории словообразования форм со значением субъективной оценки (квалитативов) личных собственных имен греческого происхождения в древнерусском языке XI–XV вв. – Этимология 1973. M., 1975, с. 109–130

A. Толкачев, 1977 – Толкачев А. И. К истории словообразования форм со значением субъективной оценки (квалитативов) личных собственных имен греческого происхождения в древнерусском языке XI–XV вв., – В кн.: Этимология 1975. М., 1977, с. 98–128.

B. Топоров, 1959 – Топоров В. Н. Две заметки из области балтийской топонимии. – Кп.:Rakstu krājums veltījums [...] Jānim Endzelīnam [...]- Rīgā, 1959, p. 251–266.

О. Трубачев. 1968 – Трубачев О. H. Из материалов для этимологического словаря фамилий России (Русские фамилии и фамилии, бытующие в России). – В кн.: Этимология 1966. M., 1968, с. 3–55.

Н. Тупиков, 1903 – Туnиковъ Н. Словарь древнерусскихъ личныхъ собственныхь имень. – СПб., 1903.

Тяжбы, 196S – Тяжбы литовских крестьян и жителей местечек с управителями имений. – Вильнюс. 1968, т. 3.

Указатель – Указатель къ первымь осьми томамъ полного собранія русскихъ летописей, нзданныхъ археографическою коммиссіею. Отдел 1. Указатель линь. – СПб., 1898.

Указатель –Указатель собственныхъ имень и иредметовъ къ I и II тому книгъ разрядных. – СПб., 1856.

Б. Успенский, 1969 – Успенский Б. А. Из истории русских канонических имен. – М., 1969.

М. Фасмер, 1964 – Фасмер M. Этимологический словарь русского языка. – М., 1964, т. 1.

М. Фасмер, 1967 – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М., 1967, т. 2.

М. Фасмер, 1971 – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М., 1971, т. 3.

М. Фасмер, 1973 – Фасмер М.Этимологический словарь русского языка. – М., 1973, т. 4.

П. Чучка, 1970 – Чучка 11. И. Антропонімія Закарпаття. – Ужгород, 1970.

H. Шанский, 1963– Шанский M. M. Этимологический словарь русского языка. – М., 1963. вып. 1.

H. Шанский, 1965 – Шанский И. М. Этимологический словарь русского языка. – М., 1965. выи. 2.

ЭСРЯ – Этимологический словарь русского яныка. М., 1974–1980, вып. 1–7.

Ю. Юркенас, 1965 – Юркенас Ю. Морфологические типы древних литовских сложных имен. – Kalbotyra, 1965, t. 1З, p. 57–65.

Ю. Юркенас, 1966 – Юркенас Ю. Древние сложные имена в письменных памятниках Великого княжества литовского: Рукопись.– Вильнюс, 1966.

Ю. Юркенас, 1970 – Юркенас Ю. Попытка построения изосемантических рядов на базе древней антропонимии. – Кп.: Baltų ir slavų antroponimikos klausimai. Šiauliai, 1970, p. 12– 18.

Ю. Юркенас, 1975 – Юркенас Ю. Об одной общей особенности балтийских и славянских антропонимических систем. – Повідомлення української ономастичнї комісії. Київ, 1975, вып. 13, с. 17–23.

Ю. Юркенас, 1976 – Юркенас Ю. Проблемы ареального исследования древней антропоиимии. – Kalbotyra, 1976, t. 25(2), p. 77–90.

Ю. Юркенас, 1979 – Юркенас Ю. Онимизация апеллятивов и развитие индоевропейских антропонимических систем: Рукопись. – М., 1979.

Maciejauskienė, 1994 – Maciejauskienė V. Dėl kai kurių pavardžių lyčių bei jų etimologijų. – Baltistica 29(2), 195–206.

Maciejauskienė, 1997 – Maciejauskienė V. Vienkamieniai lietuviškos kilmės vardai XVI amžiuje. – Darbai ir dienos 4(13), 112–134.

Ragauskaitė, 2005 – Ragauskaitė A. XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

D. Sinkevičiūtė, 2006 – Sinkevičiūtė D. Lietuvių dvikamienų asmenvardžių trumpiniai ir jų kilmės pavardės. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Z. Zinkevičius, 2008 – Zinkevičius Z. Lietuvių asmenvardžiai. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.