Pavardžių žodyno pratarmė

„Lietuvių pavardžių žodynas“ yra pirmasis bandymas mūsų kalbotyroje pateikti plačiajai visuomenei kiek galint pilnesnį kalbiškai apdorotą dabartinių lietuvių pavardžių rinkinį. Drauge jis yra pirmasis sistemingesnis tokios apimties lietuvių pavardžių tyrinėjimas, nes jame greta pavardės, jos paplitimo bei dažnumo nurodymo duodama pastabų ir apie pavardžių kilmę. Šios pastabos yra tik preliminarios, jos nepretenduoja į išsamias visų pavardžių etimologijas (dėl to žodynas ir nebuvo pavadintas etimologiniu pavardžių žodynu). Tačiau šiuo lietuvių, baltų ir apskritai indoeuropiečių asmenvardžių tyrinėjimo etapu etimologinės pastabos atrodė būsiančios naudingos – jos turėtų tapti tam tikrais „pradiniais orientyrais“ tolesniems tyrinėjimams. Pastabos labai padės įvesti mūsų pavardes į platesnį indoeuropiečių antroponimikos kontekstų, sudarys pirminį pamatą komparatyvistinei jų analizei.

„Lietuvių pavardžių žodynas“ yra kolektyvinis veikalas. Jį rengė Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Toponimikos grupės darbuotojai pagal iš anksto A. Vanago parengtą ir Instituto Mokslinės tarybos patvirtintą „Lietuvių pavardžių žodyno“ prospektą bei instrukciją. Žodynas leidžiamas dviejų tomų: I – A–K raidės, II – L–Ž raidės.

Pirmąjį tomą rašė: Vitalija Maciejauskienė – B, D, H, I, J raides ir dalį K raidės (iki Kal̃nius), Marytė Razmukaitė – C, Č, F, G, K (nuo Kamačkáuskas) raides, Aleksandras Vanagas (A, E raides). Viso tomo pavardžių kilmės aiškinimai – Aleksandro Vanago. Žodyną techniškai rengti spaudai padėjo Nijolė Vinikaitė. Šis tomas pradėtas rašyti Kalbos istorijos ir dialektologijos, baigtas – Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos skyriuje. Rengėjai nuoširdžiai dėkoja abiejų skyrių darbuotojams bei visiems kitiems, skaičiusiems rankraštį ir vienaip ar kitaip padėjusiems tobulinti žodyną. „Lietuvių pavardžių žodynas“ buvo rašomas daugiausia remiantis turimomis pavardžių kartotekomis bei fondais. Nors jie gana gausūs ir išsamūs, vis dėlto juose esama ir nemaža spragų bei netikslumų: ne visų pavardžių pavyko nustatyti kirčio vietą bei priegaidę, tam tikra dalis pavardžių (pirmiausia miestų ir buvusio Vilniaus bei Klaipėdos krašto) užrašyta ne iš gyvosios kalbos, o iš įvairių oficialių dokumentų ir pan.

Šie trūkumai norom nenorom atsispindės ir žodyne. Atidesnis skaitytojas, be abejonės, ras ir taisytinų pavardžių interpretacijos dalykų. Žodyno trūkumus ateityje ištaisyti galėtų padėti nuoširdi ir operatyvi visų žodyno skaitytojų parama.

 


ПРЕДИСЛОВИЕ

„Словарь литовских фамилий“ – это в литовском языкознании первая попытка представить вниманию широкой общественности по возможности полный, лингвистически обработанный перечень современных литовских фамилий. Одновременно это первое наиболее системное исследование литовских фамилий в таком объеме – наряду с фамилией, указанием на ареал распространения и частотность приводятся сведения и о происхождении ее. Представленный здесь материал является всего лишь прелиминарным, он не содержит исчерпывающей информации об этимологии всех фамилии, потому и словарь не был назван этимологическим. Однако на данном этапе исследования литовских, балтийских и вообще индоевропейских антропонимов этимологические замечания представляются полезными – они могут быть использованы в качестве „изначальных ориентиров“ для дальнейших исследований. Настоящие замечания особенно нужны при включении литовских фамилий в более обширный контекст индоевропейской антропонимики как первичная основа для компаративного их анализа. Словарь является коллективным трудом. В его подготовке принимали участие сотрудники группы топонимики Института литовского языка и литературы Академии наук Литовской ССР, руководствуясь проспектом и инструкцией, разработанными А. Ванагасом и утвержденными Ученым советом Института. Словарь издается в двух томах: I – буквы А–К, II – буквы L–Ž.

Над первым томом словаря работали: Александрас Ваагас – буквы А, Е; Виталия Мацеяускене – буквы В, D, H, I, J и часть буквы К (до фамилии Kal̃nius): Марите Размукайте – С, Č, Ft G, К (включая фамилию Kamačkáuskas). Этимологические справки всего тома даны Александрасом Ванагасом. В технической подготовке словаря к печати участвовала Нийоле Виникайте. Работа по созданию настоящего тома словаря была начата в Отделе истории языка и диалектологии, закончена в Отделе современного литовского литературного языка. Составители словаря искренне благодарят сотрудников обоих отделов, а также всех других, оказавших помощь в подготовке и усовершенствовании предлагаемого читателю словаря.

В работе над словарем были использованы в основном имеющиеся в Институте картотеки и фонды фамилий. Несмотря на то, что указанные источники в общем достаточно надежны и полны, они все же не лишены неточностей и пробелов, которые невольно найдут отражение и в словаре. В их числе можно упомянуть, например, то, что не для всех фамилий удалось установить место ударения и интонацию, определенная часть фамилий записаны не из уст местного населения (в основном городские фамилии и фамилии из бывших Клайпедского и Вильнюсского краев), а из различных официальных документов и т.п. Более внимательный читатель, без сомнения, обнаружит и ошибки в интерпретации некоторых фамилий. Замеченные недостатки могут быть исправлены в дальнейшей работе.


VORWORT

„Wörterbuch der litauischen Familiennamen“ ist der erste Versuch unserer Sprachwissenschaft, eine möglichst vollständige, sprachwissenschaftlich bearbeitete Sanunlung der gegenwärtigen litauischen Familiennamen an die breite Öffentlichkeit zu bringen. Es ist zugleich die erste, systematischere Forschung der litauischen Familiennamen solcher Art, weil es hier außer den Verbreitungsbzw. Häufigkeitsangaben über die Familiennamen auch Bemerkungen über die Herkunft der Namen gegeben wird. Diese Bemerkungen sind erst Präliminaruntersuchungen. Sie erheben keinen Anspruch auf die ausführlichen Etymologien der Namen (deshalb wurde das Wörterbuch nicht als etymologisches Wörterbuch der Familiennamen benannt). Aber in diesem Stadium der litauischen, baltischen und überhaupt der indoeuropäischen Familienforschung scheinen die etymologischen Bemerkungen als nützlich zu sein. Sie sollen als bestimmte „Anfängsorientierungen“ für die weitere Forschung dienen. Die Bemerkungen werden dazu beitragen, daß unsere Familiennamen in den breiteren indoeuropäischen Kontext eingezogen werden. Sie werden die Anfangsgründe für die komparativistische Analyse bilden.

„Wörterbuch der litauischen Familiennamen“ ist eine Gemeinschaftsarbeit. Es ist von den Mitarbeitern der toponymischen Gruppe am Institut der litauischen Sprache und Literatur der Akademie der Wissenschaften nach dem im voraus von A. Vanagas ausgearbeiteten und vom wissenschaftlichen Rat des Instituts bestätigten Entwurf bzw. Instruktion des „Wörterbuchs der litauischen Familiennamen“ vorbereitet worden.

Das Wörterbuch wird in zwei Bänden herausgegeben: I Bd. – A–K, II Bd. – L–Z Buchstaben.

Den ersten Band haben geschrieben: Vitalija Maciejauskienė (die Buchstaben B, D, H I, J und zum Feil den Buchstaben К – bis Kal̃nius), Marytė Razmukaitė (die Buchstaben C, C, F, (G, К – von Kamačkáuskas), Aleksandras Vanagas (die Buchstaben A, E). Die Herkunftserklärungen der Familiennamen stammen im ganzen Band von A. Vanagas. Bei der technischen Vorbereitung des Wörterbuchs zum Druck hat Nijolė Vinikaitė geholfen. Dieser Band wurde in der Abteilung für Sprachgeschichte und Dialektologie angefangen und in der Abteilung der litauischen Gegenwartssprache zu Ende geführt. Die Herausgeber danken herzlich den Mitarbeitern der beiden Abteilungen sowie allen anderen, die das Manuskript gelesen haben und auf eine oder andere Art zur Verbesserung des Wörterbuchs beigetragen haben. Das „Wörterbuch der litauischen Familiennamen“ ist hauptsächlich auf Grund der vorhandenen Karteien und Bestände der Familiennamen geschrieben worden. Ungeachtet dessen, daß die Karteien umfangreich und ausführlich sind, gibt es in ihnen einige Lücken und Ungenauigkeiien: es gelang die Stelle der Betonung und die Intonation nicht aller Familiennamen festzustellen, ein bestimmter Teil der Familiennamen (vor allem der Städte und der ehemaligen Gebiete von Vilnius und Klaipeda) ist nicht aus der lebendigen Sprache sondern aus verschiedenen offiziellen Dokumenten u. ä. aufgeschrieben. Diese Mängel werden wohl oder übel ihren Niederschlag im Wörterbuch finden. Der aufmerksamere Leser wird zweifellos auch die zu verbessernden Interpretationen von Familiennamen finden. Fine aufrichtige und operative Hilfe aller Leser des Wörterbuchs konnte die Mängel im Wörterbuch in der Zukunft beseitigen.