Pokario partizanų dainų skaitmeninė kartoteka

Pokario partizanų dainų skaitmeninė kartoteka yra sudedamoji Lietuvių tautosakos elektroninių išteklių dalis ir kartu su paraleliai kuriamomis liaudiškųjų tikėjimų bei mįslių kartotekomis sudaro bendrą skaitmeninių kartotekų posistemę. Šios kartotekos pagrindas – Lietuvos Atgimimo metais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta kurti kortelinė partizanų dainų kartoteka (jos autorius folkloristas dr. Kostas Aleksynas), kurioje, laikantis bendrųjų Lietuvių liaudies dainų katalogo sudarymo principų, susisteminta gerokai per 4000 partizanų dainų. Į kartoteką įtraukiamos dainos iš Lietuvių tautosakos rankraštyno tautosakos rinkinių, kitų archyvinių fondų, taip pat iš įvairių spausdintų šaltinių. Atskirai minėtina pogrindinė partizanų spauda ir kiti įvairaus pobūdžio rezistencinių kovų laikotarpio spaudiniai bei rankraščiai. Partizanų dainų kartoteka sudaryta tipologiniu principu: visos dainos joje suskirstytos įvairios apimties (nuo vieno iki kelių dešimčių ar net šimtų dainų variantų) tipais, kurių suformuota apie 600. Partizanų dainos žanrinėje lietuvių liaudies dainų sistemoje identifikuojamos kaip viso Karinių-istorinių dainų žanro skyrius.

 

Struktūruojant ir pildant partizanų dainų kartotekos duomenų skaitmeninį modelį stengtasi ne tik pateikti visatekstį jų turinį bei atspindėti visus metaduomenis, bet ir sudaryti kuo daugiau paieškos galimybių. Ruošiantis dainų skaitmeninimui ir jau pildant sistemą partizanų dainų kartotekos duomenys buvo tikslinami, prireikus koreguojami bei papildomi. Dainų tekstai skaitmeninėje kartotekoje pateikiami laikantis originalių jų šaltinių, t. y. neredaguoti.

 

Skaitmeninės partizanų dainų kartotekos lankytojai gali naudotis įvairiomis paieškos galimybėmis. Paieškos lange „Dainos tipas" įvedus ieškomos dainos pradžios žodį ar žodžių junginį sistema leis pasirinkti norimą dainos tipą, kurį atidarius taps prieinami visi tos pačios dainos variantai. „Raktažodžių" paieškos langu galima naudotis norint atsirinkti dainas, turinčias vieną ar kitą raktinį žodį ar žodžių junginį (pvz., laisvės kova, partizanas, Tėvynė, kryžius šalia kelio ir t. t.). Dar galima duomenų paieška pagal dainų užrašymo laiką ir vietovę, taip pat ieškant konkrečių dainininkų (pateikėjų) ir dainų užrašinėtojų (fiksuotojų). Atskirai minėtina įvairiuose spausdintuose šaltiniuose išsibarsčiusių partizanų dainų paieška. Šie spausdinti šaltiniai yra dvejopo pobūdžio: publikuoti leidiniai ir savilaidiniai pogrindiniai partizanų spaudiniai (dažniausiai mašinraščiai); išlikę jų egzemplioriai šiuo metu saugomi įvairiuose viešuose ir privačiuose archyvuose. Skaitmeninėje partizanų dainų kartotekoje visi šie leidiniai buvo sutelkti į bendrą bibliografinį banką, pasiekiamą per paieškos langą „Spaudinys". Paieškai aktualius spaudinius skaitmeninės kartotekos lankytojai gali pasirinkti iš bendro publikacijų sąrašo (jis pridedamas šio teksto gale).

 

Skaitmeninę partizanų dainų kartoteką kūrė dr. Kostas Aleksynas (dainų kartotekos tipologinių įrašų ir metaduomenų struktūros sudarymas, duomenų tikrinimas ir tvirtinimas), dr. Bronė Stundžienė (skaitmeninės dainų kartotekos koncepcijos kūrimas, skaitmeninimo veiklų koordinavimas, duomenų pildymas), dr. Vilma Daugirdaitė (duomenų pildymas, tikrinimas ir tvirtinimas), dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė (duomenų pildymas, tikrinimas ir tvirtinimas), Modesta Liugaitė-Černiauskienė (duomenų pildymas), Tadas Žičkus (duomenų pildymas).

 

* * *

Partizanų dainų publikacijos

 

Alytaus sąjūdis: LPS Alytaus tarybos leidinys. 1989 (šaltinio santrumpa – AlSąj)

Vida Augulytė, Rimas Černius, Juozas Masilionis. Lietuvių literatūra: Trumpas lietuvių literatūros kursas su chrestomatija aukštesniosios lituanistinės mokyklos aštuntajai klasei. – Čikaga, 1977 (šaltinio santrumpa – LL)

Albinas Batavičius. Tauragės kraštas. Devynakiai – Karšuvos žemės kaimas. – Vilnius – Tauragė, 2005 (šaltinio santrumpa – BtDevK)

Caritas: Katalikiško moterų sambūrio leidinys. – Vilnius, 1990 (šaltinio santrumpa – Car)

Andrius Dručkus. Laukit, sugrįšim laisve nešini. – Kaunas, 1995 (šaltinio santrumpa – DrčL)

Dainos 16 Vasario. Rinkinį paruošė: A. Zeikus (redaktorius), A. Simanavičius, L. Čeplevičius, V. Mickevičius. – Vilkaviškis, 1689 (šaltinio santrumpa – DVas)

Dainos žuvusiai jaunystei: Joniškio rajono ir apylinkių miško brolių dainos. [Sudarė Karolis Bačionis.] – Joniškis, 1997 (šaltinio santrumpa – DŽJ)

Dainuojame. – Cleveland, Ohio, 1989 (šaltinio santrumpa – Dnj)

Dainuok, partizane [pogrindžio leidinys; mašinr.; ~ 1951]. Lietuvos istorijos institutas, RS F 13-122 (šaltinio santrumpa – Dprt)

Dėkui, močiute: Marijos Aleksynienės dainos, posakiai. Sudarė Kostas Algirdas Aleksynas. – Vilnius, 1995.

Dobilas: Panevėžio valstybinių gimnazijų kun. J. Lindės-Dobilo vardo „Meno kuopos" leidinys. 1989–1990 (šaltinio santrumpa – Dob)

Draugas: Užsienio lietuvių dienraštis, Čikaga, 1909 – (šaltinio santrumpa – Drg)

Dzūkijos Partizanų Dainos. Leidžia Merkio rinktinės partizanų štabas. Sąs. 1., 1947 [pogrindžio leidinys; mašinr.]. V. Skuodžio asmeninis archyvas (šaltinio santrumpa – DzPrtD 1)

Nijolė Gaškaitė. Pasipriešinimo istorija: 1944–1953 metai. – Vilnius, 1997 (šaltinio santrumpa – GpsI)

Gėlupis: LPS Prienų tarybos leidinys, 1989–1999 (šaltinio santrumpa – Gėl)

Girių aidai: Dainų ir eilėraščių rinkinėlis. – Giria, 1949 [pogrindžio leidinys; mašinr.]. – Lietuvos ypatingasis archyvas, F. K-5, ap. 1, b. 232 (šaltinio santrumpa – GrA)

Juozas Grišmanauskas. Tolimieji kvadratai. – New York, 1952 (šaltinio santrumpa – TolKv)

Igarkos tremtiniai. Medžiagą surinko ir parengė Aldona Matulkaitė – Vilnius, 1998 (šaltinio santrumpa – IgTr)

Išėjo ginti brangios tėvynės...: Leipalingio Pūščios partizanų dainos. 1954–1958 m. užrašė ir parengė spaudai Juozas Kuckailis. – Marijampolė, 1999 (šaltinio santrumpa – IGBT)

Kaimų istorijos, 3 d. – Vilnius, 1997 (šaltinio santrumpa – KIst)

Bronius Kašelionis. Dainavos partizanai. Šarūno rinktinė: dokumentai ir prisiminimai. – Vilnius, 1999 (šaltinio santrumpa – KšlDvPrt)

Klajūnas [Algirdas Statkevičius]. Balsas iš laisvės kapo. – Chicago, 1984 (šaltinio santrumpa – BLsK)

Juozas Kliucevičius [sudarytojas]. Dainos. – Trakai, 1998 (šaltinio santrumpa – KlcD)

Kovojanti Lietuva: Rezistentų dainos. Sudarė L. Jučas. – Vilnius, 1990 (šaltinio santrumpa – KovL)

Kovos keliu žengiant: 1945–1947 Partizanų dainų rinkinys. D. 1, 1947; 1945–1948 Partizanų dainų ir eilėraščių rinkinys. D. 2–7, 1948; 1945–1949 D. 8, 1949. Maironio [rinktinės] leidinys [pogrindžio leidinys; mašinr.]. – Lietuvos ypatingasis archyvas, F. K-5, ap. 1, b. 21 (šaltinio santrumpa – KKŽ M)

Kovos keliu žengiant: Dainų ir eilėraščių rinkinys: Iš kovų su bolševikais, T. 1–2; Dainų ir eilėraščių rinkinys, T. 3. LLKS Prisikėlimo apygardos leidinys, 1950 [pogrindžio leidinys; mašinr.] – Lietuvos ypatingasis archyvas, F. K-5, ap. 3, b. 8 (šaltinio santrumpa – KKŽ P)

Kražių aidai: Leidžia Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Kražių grupė. 1988–1995 (šaltinio santrumpa – KržA)

Augustinas Kubilius [sudarytojas]. Nebark manęs, tėveli: Senovinės, tarpukario, pokario biržiečių dainos. – Vilnius, 1993 (šaltinio santrumpa – KubNMT)

Laisvės kovų aidai. LLKJ Žemaičių apygardos leidinys. – Žemaitija, D. 1, 1952 [pogrindžio leidinys] (šaltinio santrumpa – LsKA)

Laisvės kovų dainos. Išleido LLK Tauro Apygardos Geležinio Vilko Rinktinės Štabas. 1947 [pogrindžio leidinys]. – Kauno tremties ir rezistencijos muziejus (šaltinio santrumpa – LsKD GlV)

Laisvės kovų dainos. Redaktorius Jonas Aistis. – New Yorkas, 1962 (šaltinio santrumpa – LsKD)

Lietuvių karių dainos. Sudarė Dainius Juozėnas. – Vilnius, 1989 (šaltinio santrumpa – LKrD)

Lietuvių poezijos antologija. [Sudarė J. Aistis ir A. Vaičiulaitis]. – Chicago, 1951 (šaltinio santrumpa – LPAnt)

Nepriklausoma Lietuva: leidžia Lietuvos nepriklausomybės sąjunga, 1990–1995 (šaltinio santrumpa – NpL) 1993

P.L.B. Vokietijos krašto valdybos informacijos. Hannover–Kleefeld, 1951– (šaltinio santrumpa – VokInf)

Palinko liepa šalia kelio...: Tverečiaus krašto rezistencijos dalyvių, politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai. Medžiagą rinko ir paruošė Elvyra Laurutėnienė. – Ignalina, 2000 (šaltinio santrumpa – PLŠK Ign)

Punsko ir Seinų krašte: Atsiminimai, tautosaka. Sudarė Eugenijus Urbonas. – Panevėžys, 1997 (šaltinio santrumpa – PSK)

Raitininkų kaimo dainos. Parengė Jonas Raklinevičius. – V., 2001 (šaltinio santrumpa – RtKD)

Rusiškoji-komunistinė priespauda kai kurių lietuvių jaunųjų poetų ir liaudies kūryboje: Eilėraščių ir dainų rinkinys. „Jovaro" tėvūnijos leidinys Nr. 3. 1951 [pogrindžio leidinys; mašinr.]. – Lietuvos istorijos institutas, RS F 13-143 (šaltinio santrumpa – RKPrs)

Santarvė: Rezistencinis visuomeninių ir kultūros reikalų žurnalas, 1953–1958 (šaltinio santrumpa – Sant)

Konstantinas Sidaris. Lietuviai negali nedainuoti. Sudarė ir parengė Danutė Krištopaitė. Melodijas parengė Danutė Kuzinienė. – Punskas, 2001 (šaltinio santrumpa – SidLNN)

Sietynas: Jaunųjų kultūros mėnraštis, 1988–1991 (šaltinio santrumpa – Siet)

Sušaudytos dainos: Dzūkijos partizanų dainos. Sudarė ir parengė Vytautas Ledas, Henrikas Rimkus. – Vilnius, 1990 (šaltinio santrumpa – SšD)

Šalcinis: Dzūkijos nacionalinio parko leidinys, 1997 – (šaltinio santrumpa – Šlc)

Tauragnuose: Atsiminimai, tautosaka, krašto istorijos, kultūros fragmentai. Knygą sudarė Birutė Goberienė. – Panevėžys, 1999 (šaltinio santrumpa – Trgn)

Tegul skamba mūsų dainos...: dainų knygelė (Karių ir liaudies dainos). Surinko ir išleido K. D. – Augsburgas, 1946 (šaltinio santrumpa – TSMD)

Tremtinys: LPS respublikinio klubo Kaune „Tremtinys" tarybos leidinys. 1988– (šaltinio santrumpa – Tremt)

Vasario 16: politikos ir kultūros laikraštis, 1988–2000 (šaltinio santrumpa – Vas16)

Viltis: Lietuvos tautinio Jaunimo Sąjungos Panevėžio kuopos leidinys, 1989 (šaltinio santrumpa – Vl)

Žaltvykslė, 1990–1994 (šaltinio santrumpa – Žtv)

XXI amžius: Lietuvos katalikų laikraštis, 1990– (šaltinio santrumpa – XXIA)