Sisteminio lietuvių kalbos žodyno schema

1. judėjimas

1.1. slinkimas

1.1.1. vykimas, tempimas, stūmimas

1.1.1.1. greitumas, greitėjimas, greitinimas, lenktyniavimas

1.1.1.2. lėtumas, lėtėjimas, lėtinimas

1.1.2. žingsniavimas

1.1.2.1. ėjimas, žygiavimas, stypinimas, keverzojimas, skėtriojimas, krypavimas, tūpčiojimas, šlitinėjimas, bastymasis, klajojimas, dausiojimas (be atodairos), trepsėjimas, klumbavimas (su klumpėmis), bridimas, žliugsėjimas (šlapiomis kojomis), klampojimas, baladojimasis, driskinėjimas (suplyšusiam), skraistavimas (apsigaubus), plikinėjimas, gangariojimas (alkanam), naktinėjimas, gūžėjimas, demonstravimas, vedimas, varymas, siuntimas, nėjimas

1.1.2.2. bėgimas, metimasis (bėgti), narstymas (vikriai), bidzenimas (smulkiais žingsniais), dryksėjimas, šmėžavimas (pro šviesą), garmėjimas (būriu), vijimas

1.1.2.3. campinimas (lėtai), tripsenimas (lengvai), dramblinimas (sunkiai), biznojimas, krapaliojimas (netvirtai laikantis), brūkšėjimas (velkant kojas), krūpčiojimas, šlubavimas, pūtavimas (pavargus), glūdinimas (tyliai), sėlinimas, slampinimas (tingiai), pužinimas (storai apsivilkus), gyslinimas (liesam), dilbinimas, kenklinimas (sulinkusiais pakinkiais), aklinimas (nematant), goglinimas (žioplam), ropojimas

1.1.3. važiavimas

1.1.3.1. bildėjimas, kramenimas (pamažu), griozdojimas (sunkiai), buksavimas, vežiojimas, bildinimas

1.1.3.2. riedėjimas, ritimas

1.1.4. slydimas, šliaužimas, čiuožimas

1.1.5. plaukimas, tekėjimas, lašėjimas

1.1.5.1. plaukimas, nėrimas, irklavimas, pūškavimas (su garsu), plukdymas, nardinimas

1.1.5.2. tekėjimas, plūdimas (smarkiai), čiurlenimas, liejimasis, tekinimas, pylimas, laistymas

1.1.5.3. lašėjimas, lašinimas

1.1.6. skridimas, metimas

1.1.6.1. skridimas, purpsėjimas (vikriai), burzgimas, sklandymas, skraidinimas

1.1.6.2. metimas, drėbimas

1.2. kryptis

1.2.1. priekis

1.2.1.1. statumas

1.2.1.2. vingiavimas

1.2.2. užpakalis

1.2.2.1. traukimasis

1.2.2.2. grįžimas, grąžinimas

1.2.3. šonas

1.2.3.1. šlijimas

1.2.3.2. paklydimas, paklaidinimas

1.2.3.3. praėjimas (pro šalį), prabėgimas, pracampinimas, praropojimas, pravedimas, pravarymas

1.2.3.4. pravažiavimas, pravežimas, prariedėjimas, praritimas

1.2.3.5. praslydimas, pračiuožimas

1.2.3.6. praplaukimas, praplukdymas

1.2.3.7. pratekėjimas, prapylimas

1.2.3.8. praskridimas, praskraidinimas

1.2.3.9. prametimas

1.2.4. viršus (į viršų, ant viršaus, per viršų)

1.2.4.1. kopimas, laipinimas

1.2.4.2. užėjimas, užbėgimas, užcampinimas, užropojimas, užvedimas, užvarymas

1.2.4.3. užvažiavimas, užvežimas, užriedėjimas, užritimas

1.2.4.4. užslydimas, užčiuožimas, užšliaužimas

1.2.4.5. užplaukimas, užplukdymas

1.2.4.6. kilimas, kėlimas, uždėjimas, užnešimas

1.2.4.7. užskridimas, užmetimas, užkritimas

1.2.4.8. perlipimas, perlaipinimas

1.2.4.9. perskridimas, permetimas

1.2.4.10. peršokimas

1.2.5. apačia (į apačią, po apačia)

1.2.5.1. nulipimas, nulaipinimas

1.2.5.2. kritimas, nukrėtimas

1.2.5.3. leidimasis, nuleidimas

1.2.5.4. nuslydimas

1.2.5.5. grimzdimas, nugulimas, gramzdinimas, panarinimas

1.2.5.6. smukimas, smaukimas

1.2.5.7. palindimas, paėjimas, pabėgimas, paropojimas, palandinimas

1.2.5.8. pavažiavimas, pariedėjimas, pavežimas, pavilkimas

1.2.5.9. pasviedimas

1.2.6. vidus (į vidų, per tarpą)

1.2.6.1. įlindimas, įkišimas, įmovimas

1.2.6.2. įlipimas, įlaipinimas

1.2.6.3. įėjimas, įbėgimas, įcampinimas, įropojimas, įgabenimas, įnešimas, įvedimas, įvilkimas, įkvietimas, įvarymas, įstūmimas

1.2.6.4. įvažiavimas, įvežimas, įriedėjimas, įritimas

1.2.6.5. įslydimas, įsilaužimas, įčiuožimas

1.2.6.6. įplaukimas, įplukdymas, įyrimas

1.2.6.7. įtekėjimas, įlašėjimas, įlašinimas, įpylimas

1.2.6.8. siurbimasis, siurbimas, švirkštimas

1.2.6.9. įskridimas, įskraidinimas

1.2.6.10. įkritimas, įmetimas, įpūtimas, įkvėpimas

1.2.6.11. perlindimas, prakišimas

1.2.6.12. persisunkimas, perkošimas, perpylimas

1.2.7. laukas (iš vidaus)

1.2.7.1. išlindimas, išlandinimas, ištraukimas, iškėlimas, iškišimas

1.2.7.2. išlipimas, išlaipinimas

1.2.7.3. išvykimas, išrengimas, išsirengimas, išsidanginimas

1.2.7.4. išėjimas, išbėgimas, išcampinimas, išropojimas, išgabenimas, išnešimas, išvedimas, išvilkimas, išstūmimas, išvarymas, išsiuntimas, išlydėjimas

1.2.7.5. išvažiavimas, išvežimas, išriedėjimas, išritimas

1.2.7.6. išslydimas, iššliaužimas, iščiuožimas

1.2.7.7. išplaukimas, išplukdymas

1.2.7.8. ištekėjimas, ištryškimas, išlašėjimas, ištekinimas, išlašinimas, išpylimas

1.2.7.9. išskridimas, išskraidinimas

1.2.7.10. iškritimas, išmetimas, iškratymas, išpūtimas, iškvėpimas

1.2.8. artėjimas, artinimas

1.2.8.1. atkeliavimas, parkeliavimas, atsikraustymas, parsikraustymas

1.2.8.2. atėjimas, priėjimas, parėjimas, atlindimas, atplūdimas, apsilankymas, atbėgimas, pribėgimas, parbėgimas, atcampinimas, pricampinimas, parcampinimas, atropojimas, priropojimas, parropojimas, atgabenimas, pargabenimas, atnešimas, prinešimas, parnešimas, atvedimas, privedimas, parvedimas, atvilkimas, privilkimas, parvilkimas, atvarymas, privarymas, parvarymas, atsiuntimas, parsiuntimas, atlydėjimas, parlydėjimas

1.2.8.3. atvažiavimas, privažiavimas, parvažiavimas, atriedėjimas, parriedėjimas, atvežimas, privežimas, parvežimas, atritimas, parritimas

1.2.8.4. atslydimas, atšliaužimas, prišliaužimas, paršliaužimas, atčiuožimas, pričiuožimas, parčiuožimas

1.2.8.5. atplaukimas, priplaukimas, parplaukimas, atirklavimas, parirklavimas, atplukdymas, parplukdymas

1.2.8.6. atitekėjimas, atitekinimas

1.2.8.7. atskridimas, priskridimas, parskridimas, atskraidinimas, parskraidinimas

1.2.8.8. atmetimas, pataikymas, atpūtimas

1.2.8.9. susitikimas, ieškojimas, radimas

1.2.8.10. gretinimasis

1.2.9. tolėjimas, tolinimas

1.2.9.1. nuvykimas, pasitraukimas

1.2.9.2. sprukimas, vengimas, nešdinimasis, atsisveikinimas

1.2.9.3. nuėjimas, nubėgimas, nucampinimas, nuropojimas, nugabenimas, nunešimas, nuvedimas, nuvilkimas, nustūmimas, nuvarymas, nusiuntimas

1.2.9.4. nuvažiavimas, nuvežimas, nuriedėjimas, nuritimas

1.2.9.5. nušliaužimas, nučiuožimas

1.2.9.6. nuplaukimas, nuplukdymas

1.2.9.7. nutekėjimas, nulašėjimas, nutekinimas, nulašinimas, nupylimas

1.2.9.8. nuskridimas, nuskraidinimas

1.2.9.9. numetimas, nupūtimas

1.2.10. siautimas

1.2.10.1. apsupimas

1.2.10.2. apėjimas, apibėgimas, apcampinimas, apropojimas, apvedimas, apvarymas

1.2.10.3. apvažiavimas, apvežimas, apriedėjimas, apritimas

1.2.10.4. apšliaužimas, apčiuožimas

1.2.10.5. apiplaukimas, apiplukdymas

1.2.10.6. aptekėjimas, aptekinimas

1.2.10.7. apskridimas, apskraidinimas

1.2.11. apsklidimas

1.2.11.1. apvaikščiojimas, apibėgiojimas, apdūlinimas

1.2.11.2. išvažinėjimas

1.2.11.3. išplaukiojimas

1.2.11.4. apskraidinėjimas

1.2.11.5. aptiškimas, aptaškymas

1.2.12. užslinkimas (už ko)

1.2.12.1. užlindimas, užkišimas

1.2.12.2. užėjimas (už ko), užbėgimas, užropojimas, užvedimas, užvarymas

1.2.12.3. užvažiavimas, užvežimas

1.2.12.4. užslydimas, užčiuožimas

1.2.12.5. užplaukimas, užplukdymas

1.2.12.6. užtekėjimas

1.2.12.7. užskridimas, užmetimas, užkritimas

1.2.13. lakstymas

1.2.13.1. subėgiojimas (ten ir atgal)

1.2.13.2. blaškymasis

1.2.13.3. knibždėjimas

1.2.13.4. siutimas

1.2.14. sekimas

1.2.14.1. vijimasis

1.2.14.2. pralenkimas

1.2.14.3. atsilikimas

1.2.14.4. lydėjimas

1.3.  juduliavimas

1.3.1. krutėjimas, krutinimas

1.3.2. drebėjimas, drebinimas, purtymas, tampymas

1.3.3. linkimas, lenkimas

1.3.3.1. krypimas, kreipimas, svirimas

1.3.3.2. knebimas, knabinimas

1.3.3.3. lošimasis, lošimas

1.3.3.4. lūžimas, kiužimas, laužimas, kiužinimas

1.3.3.5. klupimas, klupdymas

1.3.3.6. tūpimas, tupdymas

1.3.3.7. sėdimas, sodinimas

1.3.3.8. glamžymasis, glamžymas

1.3.3.9. raukšlėjimasis, raukimas

1.3.4. tiesimasis, tiesinimas

1.3.4.1. stojimas, statymas

1.3.4.2. gulimas, guldymas

1.3.4.3. virtimas, kniubimas, vertimas

1.3.5. mosavimas

1.3.5.1. siūbavimas

1.3.5.2. supimasis, supimas

1.3.5.3. klibėjimas, klibinimas

1.3.5.4. mostagavimas, maskatavimas

1.3.5.5. pliauškinimas

1.3.5.6. plasnojimas

1.3.5.7. plaikstymasis, plaikstymas

1.3.6. kilnojimasis

1.3.6.1. bangavimas, pliuškėjimas

1.3.6.2. ribėjimas, raibinimas

1.3.6.3. liumpėjimas, liumpinimas

1.3.6.4. pulsavimas

1.3.7. tripinėjimas

1.3.7.1. trypimas, trempimas

1.3.7.2. šokinėjimas

1.3.7.3. spurdėjimas

1.3.8. sukimasis, sukimas

1.3.8.1. vyniojimasis, vyniojimas

1.3.8.2. apkabinimas, apsikabinimas

1.3.8.3. vartymasis, vartymas

1.3.8.4. raitojimasis, raitojimas

1.3.8.5. rangymasis, rangymas

1.3.8.6. garbanojimasis, garbanojimas

1.3.8.7. garankščiavimasis

1.3.9. mišimas, maišymas

1.3.9.1. drumstimasis, drumstimas

1.3.9.2. teliūskavimasis, teliūškavimas

1.3.9.3. kunkuliavimas

1.3.9.4. draikymasis, draikymas, žarstymas

1.3.9.5. naršymas

1.3.10. siejimasis

1.3.10.1. jungimasis, jungimas

1.3.10.2. rišimas, mazgymas

1.3.10.3. rizgimas, raizgymas, pynimas

1.3.10.4. segimas, juosimas, kibimas, kabinimas

1.3.10.5. dengimasis, dengimas, vėrimasis, vėrimas

1.3.10.6. sklidimas, skleidimas

1.3.10.7. lipimas, lipinimas, glaudimasis, glaudimas, užakimas, užakavimas

1.3.10.8. padavimas

1.3.10.9. ėmimas, griebimas, sėmimas

1.3.10.10. dėjimas

1.3.10.11. mainymas

1.3.10.12. tempimasis, tęsimas

1.3.11. skyrimas

1.3.11.1. dalijimasis, dalijimas

1.3.11.2. atsirišimas, atrišimas

1.3.11.3. atrizgimas, atraizgymas

1.3.11.4. atsiskleidimas, atskleidimas

1.3.11.5. atrausimas

1.3.11.6. atlipimas, atlipinimas

1.3.11.7. atsikimšimas, atkimšimas, atsklendimas

1.3.11.8. atsivėrimas, atvėrimas

1.3.11.9. kiurimas, kiurdymas

1.3.11.10. skilimas, skirdimas, traukimas

1.3.11.11. atsisegimas, atsegimas

1.3.11.12. atsivyniojimas, atvyniojimas

1.3.11.13. skėtimasis, skėtimas

1.3.11.14. plyšimas, plėšimas, rūpimasis, lupimas

1.3.11.15. raškymas, lukštenimas, lukštenimasis, nupurtymas

1.3.11.16. šėrimasis, rovimas

1.3.11.17. trupėjimas, trupinimas, griuvimas, griovimas

1.3.11.18. atėmimas

1.3.11.19. atlaisvinimas

1.3.12. spaudimas

1.3.12.1. braukimas

1.3.12.2. brėžimas, drėskimas

1.3.12.3. krapštymas

1.3.12.4. grūdimas

1.3.12.5. glostymas

1.3.12.6. kasymasis, kasymas

1.3.12.7. kutenimas

1.3.12.8. sunkimas

1.3.12.9. veržimas

1.3.12.10. slėgimasis

1.3.12.11. atsispyrimas

1.3.13. sudavimas

1.3.13.1. mušimas

1.3.13.2. sumušimas

1.3.13.3. smogimas

1.3.13.4. nukentėjimas

1.3.13.5. ėmimasis

1.3.13.6. įveikimas

1.3.13.7. plojimas

1.3.14. skverbimas

1.3.14.1. knisimas, kapstymas

1.3.14.2. grandymas

1.3.14.3. karpymas

1.3.14.4. gnybimas

1.3.14.5. kandimas

1.3.14.6. smigimas, smeigimas

1.3.14.7. įspaudimas

1.4. kitimas, keitimas

1.4.1. didėjimas, didinimas

1.4.1.1. augimas

1.4.1.2. ilgėjimas, liginimas

1.4.1.3. aukštėjimas, aukštinimas

1.4.1.4. plėtimasis, plėtimas

1.4.2. mažėjimas, mažinimas

1.4.2.1. trumpėjimas, trumpinimas

1.4.2.2. plonėjimas, ploninimas

1.4.2.3. siaurėjimas, siaurinimas

1.4.3. tobulėjimas, tobulinimas

1.4.4. degimas, deginimas

1.4.4.1. užsidegimas, uždegimas

1.4.4.2. svilimas, svilinimas

1.4.4.3. rūkimas, rūkymas

1.4.4.4. gesimas, gesinimas

1.4.4.5. liekanos

1.5. nejudėjimas

1.5.1. sustojimas, sustabdymas

1.5.2. varžymas

1.5.3. stingimas, stingdymas

1.5.4. tramdymas

2. erdvė

2.1. vieta

2.1.1. priekis

2.1.2. galas

2.1.3. šonas

2.1.4. viršus, išorė

2.1.5. apačia

2.1.6. vidus, centras

2.1.7. artumas

2.1.8. tolumas

2.1.9. tarpas, kiaurumas, atskyrimas

2.1.10. opozicija

2.1.11. eiliškumas

2.1.12. nebuvimas, pradingimas, pradanginimas, panaikinimas

2.2. padėtis

2.2.1. statmenumas, stovėjimas, sėdėjimas, tupėjimas, klūpojimas

2.2.2. gulstumas, lyginimas

2.2.3. įstrižumas

2.2.4. lygiagretumas

2.2.5. kryžmiškumas

2.2.6. atsirėmimas, rymojimas

2.2.7. kybojimas, plūduriavimas

2.2.8. atvirumas, padrikumas

2.2.9. uždarumas

2.2.10. eilė

2.2.11. tvarkingumas

2.2.12. netvarkingumas

2.3. forma

2.3.1. tiesumas

2.3.2. kreivumas, klišumas, kampuotumas

2.3.3. gaubtumas

2.3.4. dubumas, gilumas

2.3.5. apskritumas, rutuliškumas

2.3.6. lygumas, plokštumas

2.3.7. smailumas, aštrumas

2.3.8. bukumas

2.3.9. pailgumas

2.3.10. apkūnumas

2.3.11. laibumas

2.3.12. darnumas

2.3.13. nedarnumas

2.4. dydis, matavimas

2.4.1. didumas, aukštumas

2.4.2. mažumas, žemumas

2.4.3. ilgumas

2.4.4. trumpumas

2.4.5. platumas, erdvumas

2.4.6. siaurumas, ankštumas

2.5. kiekis

2.5.1. telkimas, kolekcionavimas

2.5.2. tūris, plotas

2.5.3. pilnumas, prisikimšimas

2.5.4. tuštumas

2.5.5. daugumas, visuma

2.5.6. truputis, dalis

2.5.7. pakankamumas

2.5.8. stokojimas

2.5.9. likutis, pridėjimas

2.5.10. skaičius, apytikrumas

2.5.11. kartojimas, dažnumas

2.5.12. epizodiškumas

3. laikas

3.1. trukmė

3.1.1. tikslumas

3.1.2. neapibrėžtumas

3.1.3. trumpalaikiškumas

3.1.4. ilgalaikiškumas, gaišimas

3.1.5. nuolatinumas

3.1.6. reguliarumas

3.1.7. nereguliarumas

3.1.8. niekada

3.2. ribotumas

3.2.1. prasidėjimas

3.2.2. baigimasis

3.2.3. dabartis

3.2.4. praeitis

3.2.5. ateitis

3.2.6. priešlaikumas

3.2.7. polaikumas

3.2.8. ankstumas

3.2.9. vėlumas

3.2.10. suskubimas

3.2.11. vienalaikiškumas

3.2.12. pirmumas

4. santykiavimas

4.1. sąlygojimas

4.1.1. priežastingumas

4.1.2. galimumas

4.1.3. pajėgumas

4.1.4. silpnumas

4.1.5. tikrumas

4.1.6. klaidingumas

4.1.7. pastovumas

4.1.8. permainingumas

4.1.9. reikėjimas, būtinumas

4.1.10. atsitiktinumas

4.1.11. vienodumas, tolygumas, prisitaikymas, bendrumas, imitavimas, pakeitimas

4.1.12. skirtingumas

4.2. būdas

4.2.1. savaimingumas

4.2.2. išskirtinumas

4.2.3. priešingumas, priešpriešinimas

4.2.4. kontaktavimas, nuoseklumas

4.2.5. pavaldumas

4.2.6.  atskirumas

4.2.7. intensyvumas

4.2.8. staigumas

4.3. vertinimas

4.3.1. svarbumas, esmingumas, autoritetingumas

4.3.2. neigiamumas, prastumas

4.3.3. vidutiniškumas, paprastumas

4.3.4. teigiamumas, gerumas, preciziškumas, idealumas

4.3.5. gražumas

4.3.6. negražumas

4.3.7. sėkmingumas, elementarumas

4.3.8. nesėkmingumas, varginimas, pavojingumas

4.3.9. subjektyvumas

4.3.10. objektyvumas

4.4. darymas

4.4.1. ruošimasis

4.4.2. pradėjimas

4.4.3. papratimas

4.4.4. atpratimas

4.4.5. baigimas, liovimasis, rezultatyvumas

4.4.6. gadinimas

4.4.7. rizikavimas

4.4.8. atsargumas

4.4.9. pranašumas

4.4.10. kompromisas

5. medžiaga, jutimas, pasireiškimas

5.1. lietimas, čiupinėjimas

5.1.1. kietumas, kietėjimas, kietinimas

5.1.2. minkštumas, minkštėjimas, minkštinimas

5.1.3. šiurkštumas, šiurkštėjimas, šiurkštinimas

5.1.4. švelnumas, švelnėjimas, švelninimas

5.1.5. slidumas, glotnumas

5.1.6. svarumas

5.1.7. lengvumas

5.1.8. šiltumas, virimas

5.1.9. šaltumas

5.2. regėjimas

5.2.1. žiūrėjimas, stebėjimas, spoksojimas, įsižiūrėjimas, šnairavimas, delbimas

5.2.2. matymas, dunksojimas, mirgėjimas

5.2.3. rodymas

5.2.4. nematymas, nepamatymas

5.2.5. skaidrumas

5.2.6. drumstumas

5.2.7. šviesumas, spindėjimas, atsispindėjimas, peršvietimas

5.2.8. tamsumas

5.2.9. spalvotumas, blukimas, blukinimas

5.2.10. baltumas, žilumas

5.2.11. juodumas

5.2.12. pilkumas

5.2.13. rudumas

5.2.14. raudonumas

5.2.15. geltonumas

5.2.16. žalumas

5.2.17. mėlynumas

5.2.18. margumas

5.3. garsas

5.3.1. klausymas

5.3.2. girdėjimas

5.3.3. negirdėjimas

5.3.4. tylėjimas, tilimas, nebylumas

5.3.5. garsumas, triukšmingumas

5.3.6. storumas, duslumas

5.3.7. plonumas

5.3.8. barškėjimas, skambėjimas, kauškėjimas, beldimas, klebenimas, bubsėjimas, girgždėjimas, treškėjimas, sprogimas, dardėjimas, dūzgimas, ciksėjimas, aidėjimas, švilpimas, prunkštimas

5.3.9. šlamėjimas, kliukėjimas, pleškėjimas (degant)

5.4. ragavimas

5.4.1. prėskumas

5.4.2. saldumas

5.4.3. rūgštumas

5.4.4. sūrumas

5.4.5. kartumas

5.4.6. skanumas, smaguriavimas, gardžiavimasis

5.4.7. neskanumas

5.5. uodimas

5.5.1. kvepėjimas

5.5.2. dvokimas

5.5.3. tvankumas

5.5.4. išsikvėpimas

5.6. apžiūrėjimas

5.6.1. tankumas

5.6.2. retumas

5.6.3. pluoštingumas

5.6.4. purumas

5.6.5. trapumas

5.6.6. elastingumas

5.6.7. birumas

5.6.8. tirštumas

5.6.9. skystumas

5.6.10. šlapumas, drėgnumas

5.6.11. sausumas

5.7. grynumas, junglumas

5.7.1. molekulė

5.7.2. uolienos

5.7.3. mineralai

5.7.4. elementai

5.7.5. metalai, metaloidai

5.7.6. dujos

5.7.7. junginiai

5.7.8. polimerai

5.8. nykimas

5.8.1. gedimas

5.8.2. pelėjimas

5.8.3. kirmijimas

6. pasaulis

6.1. visata

6.1.1. žvaigždės

6.1.2. mėnulis

6.1.3. astronomija

6.1.4. kosmonautika

6.2. žemė

6.2.1. geografija, geodezija, geologija

6.2.2. sausuma, paviršius, dirvožemis

6.2.3. reljefas, lyguma, slėnuma, dubuma, nuolaiduma, statuma, aukštuma

6.2.4. krantas

6.3. vanduo, oras

6.3.1. vanduo, tvinimas, tvindymas, slūgimas, slūgdinimas, tryškimas, tryškinimas

6.3.2. ledas

6.3.3. oras

6.3.4. debesuotumas, miglotumas

6.3.5. lijimas, liūtis, dargana, snigimas

6.3.6. giedrumas

6.3.7. pūtimas, audrojimas, dvelkimas, ščiuvimas

6.3.8. žaibavimas

6.4. gamta, augalija

6.4.1. dygimas, augimas, skurdimas, stelbimas, kerojimas, vešėjimas

6.4.2. pumpuras, lapas, šaka, stiebas, šaknis, žiedas, apdulkinimas, brendimas, vaisius, sultys

6.4.3. medis, krūmas, žolė, grybas

6.4.4. miškas, krūmai, pieva, maurai, dykynė

6.4.5. gniužuliniai

6.4.5.1. skiliai

6.4.5.2. dumbliai

6.4.5.3. gleiviagrybiai

6.4.5.4. grybai

6.4.5.5. kerpės

6.4.6. stiebiniai

6.4.6.1. samanos

6.4.6.2. sporiniai

6.4.6.3. plikasėkliai

6.4.6.4. gaubtasėkliai, vienskilčiai, dviskilčiai, prastažiedžiai, jungtavainikiai

6.4.7. naudojimas (augalų)

6.4.7.1. maistiniai

6.4.7.2. pašariniai

6.4.7.3. techniniai

6.4.7.4. nuodingieji, vaistiniai

6.4.7.5. dekoratyviniai

6.4.7.6. piktžolės

6.4.8. augavietė

6.4.9. ligos, gydymas

6.5. gyvūnija

6.5.1. bestuburiai, vienaląsčiai, daugialąsčiai, nariuotakojai, vabzdžiai, telkinys, zvimbimas

6.5.2. žuvys, apskritažiomeniai, kremzlinės, kaulinės, varliagyviai, ropliai

6.5.3. paukščiai, perėjimas, lesimas, čiulbėjimas, beketeriai, keteruočiai

6.5.4. antis, kalakutas, višta, žąsis

6.5.5. žinduoliai, ėdimas, laižymas, visimas, gulykla, balsas, zyliojimas

6.5.6. pirmažvėriai, sterbliniai, placentiniai

6.5.7. arklys, avis, karvė, katė, kiaulė, ožka, šuo

6.5.8. ligotumas, dvėsimas, naikinimas

6.5.9. ligos, gydymas

6.6. žmogus

6.6.1. anatomija

6.6.2. gimimas, vaikystė, paauglystė

6.6.3. subrendimas

6.6.4. senatvė

6.6.5. mirimas, žuvimas

6.6.6. laidojimas

6.7. mitimas

6.7.1. valgymas, užkandžiavimas, išrankumas, nevalgymas, kramtymas, rijimas

6.7.2. sotumas, puotavimas, persivalgymas, nusipenėjimas

6.7.3. alkimas

6.7.4. valgis

6.7.5. gėrimas, čiulpimas

6.7.6. svaigalai

6.7.7. narkotikai

6.7.8. išskyros

6.8. sveikata

6.8.1. miegojimas, migdymas, snaudimas, užmigimas, knarkimas, sapnavimas, būdravimas, kėlimasis, rąžymasis

6.8.2. švarumas, prausimas, skalbimas, šluostymas, šveitimas, šlavimas, vėdinimas, dulkinimas, košimas

6.8.3. nešvarumas, šiukšlinimas, parazitai

6.8.4. simptomai: skaudėjimas, dejavimas, kosėjimas, dusinimas, tinimas, vimdymas, kretėjimas, kliedėjimas, alpimas, blyškimas, sloginimas, tirpimas, šerpetojimas, niežėjimas, karščiavimas, nuodijimas, traumavimas

6.8.5. sirgimas, paliegimas, ligos, atkritimas

6.8.6. medicina, gydymas, vaistai, tvarstymas, operavimas, akiniai

6.8.7. sveikimas

6.9. apranga

6.9.1. apdaras

6.9.2. rengimasis, rengimas, dėvėjimas

6.9.3. puošimasis

6.9.4. driskimas

6.9.5. nuogumas

6.9.6. apavas

6.10. namai

6.10.1. pastatai

6.10.2. patalpos

6.10.3. įrengimai

6.10.4. baldai

6.10.5. patalynė

6.10.6. indai

6.10.7. krepšiai

7. psichika

7.1. jausmingumas

7.1.1. jaudinimasis, entuziazmas

7.1.2. žavėjimasis, stebėjimasis

7.1.3. bjaurėjimasis

7.1.4. pykimas, pykinimas

7.1.5. bijojimas, gąsdinimas

7.1.6. mylėjimas

7.1.7. nekentimas, atgrasumas

7.1.8. gėdijimasis

7.1.9. pavydėjimas

7.1.10. džiaugimasis, juokimasis

7.1.11. liūdėjimas, verkimas

7.1.12. nuobodžiavimas, ilgėjimasis, niūrumas

7.1.13. laimingumas, malonumas

7.1.14. rūpėjimas, nemalonumas

7.1.15. nusivylimas

7.1.16. gailėjimasis

7.2. charakteris

7.2.1. gyvumas, lengvabūdiškumas, nuoširdumas, apsukrumas

7.2.2. ramumas, kantrumas, nuošalumas

7.2.3. flegmatiškumas, nerangumas

7.2.4. kuklumas

7.2.5. bailumas

7.2.6. drąsumas

7.2.7. smarkumas, ūmumas

7.2.8. nekantrumas, įkyrumas, irzlumas, užsispyrimas

7.2.9. įžūlumas

7.2.10. išdykumas

7.2.11. mandagumas, dėkingumas, linkėjimas

7.2.12. pataikavimas, veidmainiavimas

7.2.13. simpatiškumas, nuolankumas

7.2.14. žiaurumas

7.2.15. išdidumas, gyrimasis

7.2.16. žioplumas, apsileidimas

7.2.17. drausmingumas, patiklumas

7.2.18. įtarumas

7.2.19. gobšumas, taupumas

7.2.20. išlaidumas, dosnumas

7.2.21. lepumas

7.2.22. keistumas

7.2.23. smulkmeniškumas

7.3. moralė

7.3.1. dorumas

7.3.2. nedorumas

7.3.3. niekšiškumas, kenkimas

7.3.4. gerbimas

7.3.5. niekinimas, pajuokimas, įžeidimas

7.3.6. abejingumas

7.3.7. altruizmas, guodimas

7.3.8. savanaudiškumas

7.3.9. sąžiningumas

7.3.10. apgaulingumas

7.3.11. kerštingumas

7.4. valingumas

7.4.1. norėjimas, tikėjimasis

7.4.2. domėjimasis

7.4.3. stengimasis, ryžimasis, žadėjimas

7.4.4. skatinimas, siūlymas, viliojimas

7.4.5. privertimas, įsakinėjimas, įtaigavimas

7.4.6. draudimas, priklausymas

7.4.7. laisvumas, pasirinkimas

7.4.8. pritarimas, palaikymas

7.4.9. klusnumas

7.4.10. savavaliavimas

7.4.11. nevalingumas

7.5. protas

7.5.1. mąstymas

7.5.2. protavimas

7.5.3. suvokimas

7.5.4. įsivaizdavimas

7.5.5. atsiminimas, užsiminimas

7.5.6. užmiršimas

7.5.7. protingumas

7.5.8. neprotingumas, išsiblaškymas

8. simboliai

8.1. ženklinimas

8.1.1. ženklas

8.1.2. signalas

8.2. kalba

8.2.1. kalbotyra

8.2.2. kalbėjimas, nekalbumas

8.2.3. čiauškėjimas, lemenimas, šnabždėjimas, burbėjimas, mikčiojimas, gargimas, švepliavimas

8.2.4. pavadinimas

8.2.5. pasakojimas

8.2.6. apkalbėjimas, skundimas

8.2.7. prašymas

8.2.8. klausimas, atsakymas

8.2.9. plepėjimas

8.2.10. barimas, priekaištavimas, bambėjimas, peikimas

8.2.11. keikimas, blevyzgojimas

8.2.12. teigimas

8.2.13. neigimas

8.2.14. melavimas, perdėjimas

8.2.15. saldžiažodžiavimas, gyrimas

8.2.16. sąmojingumas

8.2.17. tildymas, nutylėjimas

8.3. raštas

8.3.1. rašymas

8.3.2. tekstas

8.3.3. įrašas

8.3.4. braižymas

8.3.5. spausdinimas

8.3.6. skaitymas

8.3.7. biblioteka

8.4. menas

8.4.1. dailė, architektūra

8.4.2. fotografija, kinas

8.4.3. literatūra, tautosaka

8.4.4. teatras, cirkas

8.4.5. muzika

8.5. žinojimas

8.5.1. mokymas

8.5.2. mokymasis

8.5.3. mokėjimas

8.5.4. mokytumas, inteligentiškumas, patyrimas

8.5.5. nemokėjimas

8.5.6. tyrimas, svarstymas, sisteminimas, filosofija

8.5.7. informavimas

8.5.8. sužinojimas

8.5.9. nežinojimas, abejojimas, spėjimas

8.5.10. slaptumas

8.6. idėjiškumas

8.6.1. progresyvumas

8.6.2. reakcingumas

8.6.3. partiškumas

8.6.4. ateizmas

8.6.5. antgamtiškumas

8.6.6. tikėjimas

8.6.7. meldimasis, atgailavimas

8.6.8. būrimas

8.6.9. klaidatikybė

9. visuomeniškumas

9.1. individualumas

9.1.1. šeima

9.1.2. giminystė

9.1.3. viengungiavimas

9.1.4. vedybos

9.1.5. našlystė, skyrybos

9.1.6. išlaikymas

9.1.7. paveldėjimas

9.2. bendruomeniškumas

9.2.1. bendruomenė

9.2.2. tautystė

9.2.3. klasė

9.2.4. organizacija

9.2.5. tėvynė, užsienis

9.3. bendravimas

9.3.1. draugiškumas

9.3.2. globojimas, pagelbėjimas, prižiūrėjimas

9.3.3. svečiavimasis

9.3.4. priešiškumas

9.3.5. pramogavimas, šokimas, šokinimas, žaidimas

9.3.6. šventimas

9.3.7. sportavimas

9.4. gyvenimas

9.4.1. gyvenvietė

9.4.2. apsigyvenimas, įnamiavimas, evakavimas

9.4.3. gyventojai

9.5. valstybė

9.5.1. valdymas, viešpatavimas, atstovavimas, politika, demokratija, slopinimas, nuvertimas

9.5.2. administravimas

9.5.3. teisėtvarka, įstatymai, teisimas

9.5.4. nusikaltimas

9.5.5. teisinimas, kaltinimas, baudimas

9.5.6. kariuomenė, ginklai, tarnavimas

9.5.7. kariavimas, puolimas, okupavimas, gynimasis, nugalėjimas, pasižymėjimas, pralaimėjimas

9.5.8. taika

10. darbas

10.1. dirbimas

10.1.1. veikimas

10.1.2. darbštumas

10.1.3. kruopštumas

10.1.4. krapštymasis

10.1.5. organizavimas

10.1.6. planavimas

10.1.7. kvalifikuotumas

10.1.8. įranga, mašinos

10.1.9. gaminimas, rūšiavimas, laikymas

10.1.10. pavargimas

10.1.11. ilsėjimasis

10.1.12. nedirbimas, neveiklumas, aplaidumas, tingėjimas

10.2. veiksmai

10.2.1. kalimas, tvirtinimas

10.2.2. slėgimas

10.2.3. trynimas, skutimas, drožimas

10.2.4. padengimas

10.2.5. pjovimas

10.2.6. kirtimas, skėlimas

10.2.7. gręžimas

10.2.8. kasimas

10.2.9. ardymas

10.3. ūkininkavimas

10.3.1. naudmenos

10.3.2. tręšimas, drėkinimas, sausinimas, kalkinimas, arimas, akėjimas, kaupavimas, volavimas, ravėjimas

10.3.3. sėjimas, auginimas

10.3.4. dorojimas, kūlimas, sijojimas, sandėliavimas

10.3.5. linininkystė, šilkininkystė

10.3.6. daržininkystė, gėlininkystė, sodininkystė, vynuogininkystė

10.3.7. gyvulininkystė, ganymas, šėrimas, girdymas, kreikimas, paukštininkystė, avininkystė, veislininkystė

10.3.8. bitininkystė

10.3.9. miškininkystė, medžiojimas, uogavimas, grybavimas, riešutavimas, žoliavimas, sakavimas

10.3.10. žvejojimas

10.3.11. selekcionavimas

10.4. amatai, pramonė

10.4.1. malimas, brazdavimas, konservavimas, skerdimas, virimas, kepimas, pienininkystė, gėrimai

10.4.2. tekstilė, kedenimas, karšimas, verpimas, vyniojimas, audimas, šlichtavimas, vėlimas, mezgimas, dažymas, susukimas

10.4.3. odininkystė

10.4.4. siuvimas, batsiuvystė

10.4.5. dailidžiavimas

10.4.6. metalurgija, kalviavimas, šaltkalviavimas

10.4.7. išdegimas

10.4.8. puodininkystė, plytininkystė, stiklininkystė

10.4.9. statybos, tvėrimas, tiesimas

10.4.10. energetika, kuras

10.4.11. gavyba

10.4.12. buitininkystė

10.5. paslaugos

10.5.1. prekiavimas

10.5.2. vandentiekis, gazifikavimas, termofikavimas

10.5.3. paštas, telegrafas

10.5.4. transportavimas, nešimas, vežimas, keliai, laivyba, aviacija, vamzdynas

10.5.5. remontavimas

10.5.6. apdraudimas, saugojimas, įkeitimas

10.5.7. aptarnavimas, kirpimas, krėtimas, ugniagesyba

10.6. vertybės

10.6.1. turtingumas, nuosavybė, disponavimas, apskaitymas

10.6.2. pinigai, vertė, kaupimas

10.6.3. buhalterija, revizavimas

10.6.4.  išmokėjimas, mokestis

10.6.5. gavimas, uždirbimas, išlošimas, išprašymas, atgavimas, grobimas, davimas, paskyrimas

10.6.6. netekimas, konfiskavimas, eikvojimas, pametimas, suvartojimas

10.6.7. išnaudojimas

10.6.8. nuomojimas, skolinimas, atsiteisimas, laidavimas

10.6.9. dovanojimas, labdariavimas

10.6.10. neturtingumas